Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 9 juli 2010 - Marcuccio / Commissie

(Zaak F-91/09)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Redelijke termijn voor indiening van schadevordering - Te late indiening)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Luigi Marcuccio (Tricase, Italië) (vertegenwoordiger: G. Cipressa, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J. Currall en C. Berardis-Kayser, gemachtigden, bijgestaan door A. Dal Ferro, advocaat)

Voorwerp

Afwijzing door de Commissie van verzoekers verzoek om vergoeding van de schade die hij zou hebben geleden door de brief waarbij de verwerende partij een arts heeft gevraagd om een medische controle te verrichten teneinde na te gaan of verzoeker daadwerkelijk arbeidsongeschikt was

Dictum

Het beroep wordt deels kennelijk niet-ontvankelijk en deel kennelijk ongegrond verklaard.

Marcuccio wordt verwezen in alle kosten.

____________

1 - PB C 11 van 16.1.2010, blz. 41.