Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (втори състав) от 5 май 2010 г. - Nikolchov/Комисия

(Дело F-94/09)1

Език на производството: френски

Председателят на втори състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра, поради уреждане на спора по взаимно съгласие.

____________

1 - ОВ C 11, 16.1.2010 г., стр. 42.