Language of document : ECLI:EU:F:2010:40

BESCHIKKING VAN DE PRESIDENT VAN DE TWEEDE KAMER VAN HET GERECHT VOOR AMBTENARENZAKEN

5 mei 2010

Zaak F‑94/09

Vladimir Nikolchov

tegen

Europese Commissie

„Minnelijke regeling op initiatief van het Gerecht — Doorhaling”

Betreft: Beroep, ingesteld krachtens artikel 236 EG en artikel 152 EA, waarmee Nikolchov, arbeidscontractant van de Commissie van 1 oktober 2008 tot en met 15 januari 2009 en vervolgens vanaf 16 januari 2009 ambtenaar van diezelfde instelling, vraagt om, kort samengevat, nietigverklaring van het besluit van de Commissie van 29 juli 2009 houdende weigering om hem bij zijn tweede indiensttreding de dagvergoeding toe te kennen voorzien in artikel 10, lid 2, van bijlage VII bij het Statuut van de ambtenaren van de Europese Unie.

Beslissing: Zaak F‑94/09, Nikolchov/Commissie, wordt doorgehaald in het register van het Gerecht. Er wordt akte van gegeven dat verzoeker afstand doet van zijn beroep, daaronder begrepen ter zake van de kosten. De Commissie zal verzoeker het forfaitaire bedrag van 2 500 EUR betalen als bijdrage aan zijn kosten. Verzoeker zal zijn overige kosten dragen. De Commissie zal haar eigen kosten dragen.

Samenvatting

Ambtenaren — Beroep — Minnelijke regeling van geschil voor het Gerecht voor ambtenarenzaken — Doorhaling in register

(Reglement voor de procesvoering van het Gerecht voor ambtenarenzaken, art. 69 en 74)