Language of document :

Talan väckt den 4 maj 2011 - ZZ mot Europeiska ombudsmannen

(Mål F-54/11)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna L. Levi och A. Blot)

Svarande: Europeiska ombudsmannen

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av beslutet att i form av en disciplinåtgärd avsätta sökanden från tjänsten utan att indra rätten till avgångspension, med yrkande att sökanden, i första hand, ska få återinträda i tjänst och att sökanden, i andra hand, ska tillerkännas ett belopp motsvarande den lön som denne skulle ha uppburit i perioden från det att avsättningen trädde i kraft till det att sökanden når pensionsåldern samt att sökanden, under alla omständigheter, ska tillerkännas ersättning för ideell skada.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara det disciplinära beslut som Europeiska ombudsmannen meddelade den 20 juli 2010 och som innebar att sökanden i form av en disciplinär åtgärd avsattes från tjänsten utan att rätten till avgångspension indrogs, och

i förekommande fall, ogiltigförklara beslutet av den 18 januari 2011, varigenom sökandens klagomål uttryckligen avslogs, samt

i förekommande fall

i första hand, konstatera att ogiltigförklaringen av beslutet om avsättning medför att sökanden, retroaktivt från det datum då detta beslut trädde i kraft, ska få återinträda i sin tjänst som tjänsteman i lönegrad A5, löneklass 2, och att sökanden har rätt att få utbetalt alla sina ekonomiska rättigheter avseende denna period, jämte dröjsmålsränta med den räntesats som Europeiska centralbanken tillämpar med tillägg av 2 procentenheter,

i andra hand, förplikta svaranden att till sökanden betala ett belopp som motsvarar den lön som sökanden skulle ha uppburit i perioden från den dag då avsättningen trädde i kraft, det vill säga i augusti 2010, till den månad då sökanden når pensionsåldern, det vill säga juli 2040, och respektive regleringar av sökandens rätt till pension,

under alla omständigheter, förplikta svaranden att till sökanden utge ersättning för ideell skada till ett belopp om 65 000 euro, och

förplikta Europeiska ombudsmannen att ersätta rättegångskostnaderna.

____________