Language of document :

A Conseil d’État (Belgium) által 2021. március 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Pesticide Action Network Europe, Nature et Progrès Belgique ASBL, TN kontra État belge, képviseli a Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des P. M. E., de l’Agriculture et de l’Intégration sociale, chargé des Grandes villes

(C-162/21. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

A kérdést előterjesztő bíróság

Conseil d'État

Az alapeljárás felei

Felperesek: Pesticide Action Network Europe, Nature et Progrès Belgique ASBL, TN

Alperes: État belge, képviseli a Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des P. M. E., de l’Agriculture et de l’Intégration sociale, chargé des Grandes villes

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)    Úgy kell-e értelmezni a növényvédő szerek forgalomba hozataláról, valamint a 79/117/EGK és a 91/414/EGK tanácsi irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. október 21-i 1107/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet1 53. cikkét, hogy az lehetővé teszi a tagállamok számára, hogy bizonyos feltételek mellett engedélyt adjanak a növényvédő szerrel kezelt vetőmagok kezelésére, értékesítésére vagy vetésére?

2)    Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén: alkalmazható-e a hivatkozott 53. cikk, bizonyos feltételek mellett, azokra a növényvédő szerekre, amelyek olyan hatóanyagokat tartalmaznak, amelyek forgalomba hozatala vagy felhasználása az Európai Unió területén korlátozott vagy tilos?

3)    A fent hivatkozott rendelet 53. cikke által megkövetelt „különleges körülmények” közé tartoznak-e az olyan helyzetek, amelyekben a veszély bekövetkezése nem biztos, hanem csak valószínű?

4)    A fent hivatkozott rendelet 53. cikke által megkövetelt „különleges körülmények” közé tartoznak-e az olyan helyzetek, amelyekben a veszély bekövetkezése előrelátható, szokásos, sőt ciklikus jellegű?

5)    Úgy kell-e értelmezni a rendelet 53. cikkében használt „más észszerű eszközzel nem hárítható el” kifejezést, hogy az, a rendelet (8) preambulumbekezdésére tekintettel, egyenlő jelentőséget tulajdonít egyrészt az emberi és állati egészség és a környezet magas szintű védelme biztosításának, másrészt a közösségi mezőgazdaság versenyképessége megőrzésének?

____________

1 HL 2009. L 309., 1. o.