Language of document :

Жалба, подадена на 22 февруари 2008 г. - Gippini Fournier/Комисия

(Дело F-21/08)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Eric Gippini Fournier (Брюксел, Белгия) (представител: F. Ruggeri Laderchi, avocat)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Предмет и описание на спора

От една страна, отмяна на решението, с което Комисията не присъжда никаква точка за предимство на жалбоподателя в процедурата за повишаване за 2003 г., отказва да присъди "точки за предимство ГД" и отказва да присъди точки за предимство за извършена в интерес на институцията работа, съгласно член 9 от общите разпоредби за прилагане на член 45 от Правилника. От друга страна, осъждане на ответника да обезщети жалбоподателя за имуществените вреди, които е претърпял и които ще претърпи през цялата си кариера поради забавеното му повишаване в резултат от обжалваното решение, и да му заплати сума в размер на 2 500 EUR като обезщетение за неимуществените вреди.

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението, с което не се присъжда никаква точка за предимство на жалбоподателя в процедурата за повишаване за 2003 г., отказва се да се присъдят "точки за предимство ГД" и се отказва да се присъдят точки за предимство за извършена в интерес на институцията работа, съгласно член 9 от общите разпоредби за прилагане на член 45 от Правилника,

да се осъди ответникът да обезщети жалбоподателя за имуществените вреди, които е претърпял и които ще претърпи през цялата си кариера поради забавеното му повишаване в резултат от обжалваното решение,

да се осъди ответникът да заплати на жалбоподателя сума в размер на 2 500 EUR като обезщетение за претърпените неимуществени вреди,

да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

____________