Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 22 lutego 2008 r. - Gippini Fournier przeciwko Komisji

(Sprawa F-21/08)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Eric Gippini Fournier (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: F. Ruggeri Laderchi, avocat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Przedmiot i opis sporu

Po pierwsze, stwierdzenie nieważności decyzji Komisji w sprawie nieprzyznania żadnego punktu pierwszeństwa skarżącemu w ramach postępowania w sprawie awansu za 2003 r., odmawiającej przyznania "punktów pierwszeństwa DG" i odmawiającej przyznania punktów pierwszeństwa za prace wykonane w interesie instytucji, zgodnie z art. 9 ogólnych przepisów wykonawczych do art. 45 regulaminu pracowniczego. Po drugie, zasądzenie od strony pozwanej odszkodowania na rzecz skarżącego z tytułu poniesionej szkody materialnej oraz szkód, jakie poniesie w trakcie kariery zawodowej z powodu opóźnień w awansowaniu go, wynikających z zaskarżonej decyzji oraz obciążenie strony pozwanej wypłatą kwoty 2 500 EUR tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie nieprzyznania żadnego punktu pierwszeństwa skarżącemu w ramach postępowania w sprawie awansu za 2003 r., odmawiającej przyznania "punktów pierwszeństwa DG" oraz odmawiającej przyznania punktów pierwszeństwa za prace wykonane w interesie instytucji, zgodnie z art. 9 ogólnych przepisów wykonawczych do art. 45 regulaminu pracowniczego;

obciążenie strony pozwanej wypłatą odszkodowania na rzecz skarżącego z tytułu poniesionej szkody materialnej i szkód, jakie poniesie w trakcie kariery zawodowej z powodu opóźnień w awansowaniu go, wynikających z zaskarżonej decyzji;

zasądzenie od strony pozwanej na rzecz skarżącego kwoty 2 500 EUR tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

____________