Language of document :

Žaloba podaná 22. februára 2008 - Gippini Fournier/Komisia

(vec F-21/08)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Eric Gippini Fournier (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: F. Ruggeri Laderchi, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Predmet a opis sporu

Na jednej strane zrušenie rozhodnutia Komisie neprideliť žalobcovi žiadny prioritný bod v rámci povyšovania za rok 2003, ktoré zamieta pridelenie "prioritných bodov GR" a ďalej zamieta pridelenie prioritných bodov za práce v záujme inštitúcie podľa článku 9 všeobecných vykonávacích ustanovení článku 45 služobného poriadku. Na druhej strane uloženie povinnosti žalovanej nahradiť žalobcovi hospodársku ujmu, ktorá mu vznikla a vnikne v priebehu jeho služobného postupu z dôvodu omeškania pri jeho povyšovaní vyplývajúceho z napadnutého rozhodnutia, a uloženie povinnosti zaplatiť mu sumu 2 500 eur z titulu náhrady nemajetkovej ujmy

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie neprideliť žalobcovi žiadny prioritný bod v rámci povyšovania za rok 2003, ktoré zamieta pridelenie "prioritných bodov GR" a ďalej zamieta pridelenie prioritných bodov za práce v záujme inštitúcie podľa článku 9 všeobecných vykonávacích ustanovení článku 45 služobného poriadku,

uložiť žalovanej povinnosť nahradiť žalobcovi hospodársku ujmu, ktorá mu vznikla a vnikne v priebehu jeho služobného postupu z dôvodu omeškania pri jeho povyšovaní vyplývajúceho z napadnutého rozhodnutia,

uložiť žalovanej povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 2 500 eur z titulu náhrady vzniknutej nemajetkovej ujmy,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.

____________