Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 22 lutego 2008 r. - Miguelez Herreras przeciwko Komisji

(Sprawa F-22/08)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Benedicta Miguelez Herreras (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: M. van der Woude, adwokat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 17 kwietnia 2007 r. w zakresie, w jakim nie przyznaje ona skarżącej żadnego dodatkowego punkt pierwszeństwa i pozostaje zatem przy przyznaniu dwóch punktów pierwszeństwa i w sumie 23 punktów w ramach postępowania w sprawie awansu za rok 2003, i zasądzenie od pozwanej zapłaty odszkodowania.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 17 kwietnia 2007 r. w zakresie, w jakim nie przyznaje ona skarżącej żadnego dodatkowego punkt pierwszeństwa i pozostaje zatem przy przyznaniu dwóch punktów pierwszeństwa i w sumie 23 punktów w ramach postępowania w sprawie awansu za rok 2003;

zasądzenie od pozwanej kwoty 5 000 EUR tytułem odszkodowania;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

____________