Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 18 lutego 2008°r. - Di Bucci przeciwko Komisji

(Sprawa F-23/08)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Vittorio Di Bucci (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: M. van der Woude, adwokat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności z dnia 11 kwietnia 2007 r. w zakresie, w jakim przyznaje ona skarżącemu tylko jeden dodatkowy punkt pierwszeństwa w ramach postępowania w sprawie awansu za rok 2003, na dwa punkty pierwszeństwa łącznie i w sumie 21 punktów, i zasądzenie od pozwanej zapłaty odszkodowania.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności z dnia 11 kwietnia 2007 r. w zakresie, w jakim przyznaje ona skarżącemu tylko jeden dodatkowy punkt pierwszeństwa w ramach postępowania w sprawie awansu za rok 2003, na dwa punkty pierwszeństwa łącznie i w sumie 21 punktów, i zasądzenie od pozwanej zapłaty odszkodowania;

zasądzenie od pozwanej kwoty 5 000 EUR tytułem odszkodowania;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.

____________