Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 18 grudnia 2008 r. - Gippini Fournier przeciwko Komisji

(Sprawa F-21/08)1

Język postępowania: francuski

Prezes drugiej izby zarządził wykreślenie sprawy.

____________

1 - Dz.U. C 116 z 9.5.2008, s. 33.