Language of document :

Överklagande ingett den 3 februari 2021 av Química del Nalón SA, tidigare Industrial Química del Nalón SA av den dom som tribunalen (åttonde avdelningen i utökad sammansättning) meddelade den 16 december 2020 i mål T-635/18, Industrial Química del Nalón SA mot kommissionen

(Mål C-73/21 P)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Klagande: Química del Nalón SA, tidigare Industrial Química del Nalón SA (ombud: P. Sellar, advocaat, K. Van Maldegem, avocat, och M. Grunchard, avocate)

Övriga parter i målet: Europeiska kommissionen, Konungariket Spanien och Europeiska kemikaliemyndigheten

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva den överklagade domen,

återförvisa målet till tribunalen för ny prövning, och

besluta att frågan om rättegångskostnader ska anstå.

Grunder och huvudargument

Första grunden: Klaganden gör gällande att tribunalens bedömning, att klagandens argument att kommissionen hade gjort ett uppenbart fel inte nödvändigtvis implicit inbegrep argumentet att kommissionen hade åsidosatt sin aktsamhetsplikt, utgör felaktig rättstillämpning.

Andra grunden: Klaganden gör gällande att tribunalen gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning, när den grundade sig på en påstådd brist på rättslig tydlighet vad gäller punkt 4.1.3.5.5 i bilaga I till förordning nr 1272/20081 för att avfärda det rättsliga argument som klaganden faktiskt anförde.

Tredje grunden: Klaganden gör gällande att tribunalen inte kunde grunda sig på bedömningen att regelverket var komplicerat för att ursäkta kommissionens underlåtenhet att beakta högtemperatursbecks låga löslighet. Tribunalen hade faktiskt dragit den motsatta motsatsen i tidigare konnexa mål (mål T-689/13 DEP, Bilbaína de Alquitranes SA m.fl./Europeiska kommissionen). Eftersom tribunalen inte lämnat någon förklaring till varför den kommit till motsatt slutsats, är dess motivering bristfällig och motstridig.

Fjärde grunden: Klaganden gör gällande att tribunalen tillämpade det normala testet avseende tillbörlig aktsamhet på ett felaktigt sätt. När den fann att kommissionen hade agerat på samma sätt som varje annan tillbörligt aktsam myndighet skulle ha gjort, använde den en felaktig och olämplig referenspunkt för att bedöma om kommissionen visat tillbörlig aktsamhet och agerat normalt.

Femte grunden: Klaganden gör gällande att tribunalens motivering är bristfällig och motstridig, i den mån som tribunalen drog slutsatsen, utan att hänvisa till någon bevisning och på grundval av enbart generaladvokatens förslag till avgörande, att det kunde ha varit svårt för kommissionen att korrigera sitt uppenbara bedömningsfel, vilket antyder att kommissionens tillvägagångssätt kan ursäktas.

Sjätte grunden: Klaganden gör gällande att tribunalen gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning när den drog slutsatsen att kommissionens fel kunde ursäktas med hänvisning till försiktighetsprincipen, eftersom det följer av fast rättspraxis att den principen inte kan åberopas vid klassificeringen av ett ämne.

____________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 (EUT L 353, 2008, s. 1).