Language of document :

Personalerettens kendelse (Tredje Afdeling) af 13. september 2012 – Markland mod Europol

(Sag F-34/11) 1

(Personalesag – ansatte i Europol – kontrakt som midlertidigt ansat – anvendelse af ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte – indplacering i lønklasse – åbenbart ubegrundet søgsmål)

Processprog: nederlandsk

Parter

Sagsøger: Saskia Jane Markland (La Haye, Nederlandene) (ved advokat N.D. Dane)

Sagsøgt: Den Europæiske Politienhed (Europol) (ved D. Neumann, D. El Khoury og J. Arnould, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af afgørelsen om at indplacere sagsøgeren i lønklasse AST 5.

Konklusion

Den Europæiske Politienhed frifindes.

Saskia Jane Markland bærer sine egne omkostninger og betaler de af Den Europæiske Politienhed afholdte omkostninger.

____________

1     EUT C 204 af 9.7.2011, s. 30.