Language of document : ECLI:EU:F:2012:123

USNESENÍ SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU EVROPSKÉ UNIE

(třetí senát)

13. září 2012

Věc F‑34/11

Saskia Jane Markland

v.

Evropský policejní úřad (Europol)

„Veřejná služba – Zaměstnanci Europolu – Smlouva s dočasným zaměstnancem – Použití PŘOZ – Zařazení do platové třídy – Zjevně neopodstatněná žaloba“

Předmět: Žaloba podaná na základě článku 270 SFEU, který je použitelný na smlouvu o ESAE na základě jejího článku 106a, kterou se S. J. Markland domáhá zrušení rozhodnutí ze dne 19. prosince 2010, kterým Evropský policejní úřad (Europol) potvrdil své rozhodnutí o jejím zařazení ve funkční skupině asistentů (AST) do platové třídy AST 5

Rozhodnutí: Žaloba se odmítá jako zjevně neopodstatněná. Žalobkyně ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení, které vynaložil Europol.

Shrnutí

1.      Úředníci – Zaměstnanci Europolu – Přijetí – Zařazení do platové třídy – Povinnost přijmout vymezení povinností a pravomocí zahrnující všechny druhy úkolů dočasných zaměstnanců – Porušení – Důsledky z hlediska rozhodnutí o zařazení dočasného zaměstnance – Neexistence

(Služební řád, čl. 1a odst. 2 a čl. 5 odst. 4; příloha I; pracovní řád ostatních zaměstnanců, článek 10; rozhodnutí Rady 2009/371, čl. 39 odst. 2)

2.      Úředníci – Přijetí – Zařazení do platové třídy – Vnitřní směrnice orgánu – Pojem – Víceletý plán adresovaný pro informaci rozpočtovému orgánu Unie, který není určen zaměstnancům – Vyloučení

3.      Úředníci – Organizační struktura – Stanovení úrovně obsazovaného pracovního místa – Povinnost stanovit přesnou platovou třídu v oznámení o volném pracovním místě – Neexistence

(Služební řád)

1.      Povinnost každého orgánu Unie, uvedenou v čl. 5 odst. 4 služebního řádu, vymezit po projednání s Výborem pro služební řád povinnosti a pravomoci spojené s každým druhem pracovního místa, jejichž seznam je uveden v příloze I služebního řádu, se vztahuje i na Europol. Tato instituce je totiž podle čl. 39 odst. 2 rozhodnutí 2009/371 o zřízení Europolu agenturou ve smyslu čl. 1a odst. 2 služebního řádu, a uvedený čl. 1a odst. 2 upřesňuje, že odkazy na orgány ve služebním řádu se vztahují i na agentury.

Skutečnost, že Europol nevymezí povinnosti a pravomoci ve smyslu čl. 5 odst. 4 služebního řádu, nemůže způsobit protiprávnost rozhodnutí o zařazení dočasného zaměstnance, jelikož cílem takového vymezení, coby čistě vnitřního aktu, je pouze usnadnit toto zařazení.

(viz body 35, 36, 39 a 40)

Odkazy:

Soud prvního stupně: 9. července 2007, De Smedt v. Komise, T‑415/06 P, body 42 a 43

Soud pro veřejnou službu: 28. června 2011, AS v. Komise, F‑55/10, bod 59, proti kterému byl podán kasační opravný prostředek, který je projednáván před Tribunálem Evropské unie, věc T‑476/11 P

2.      Orgán oprávněný ke jmenování může přijmout vnitřní směrnici, kterou se řídí při výkonu své diskreční pravomoci v souvislosti se zařazováním do platové třídy. Nicméně víceletý plán, který je adresován rozpočtovému orgánu Unie pro informaci, a není určen zaměstnancům, nelze označit za vnitřní směrnici.

(viz bod 46)

Odkazy:

Soud prvního stupně: 9. července 1997, Monaco v. Parlament, T‑92/96, bod 46

3.      Vzhledem k tomu, že služební řád nestanoví pevný vztah mezi určitou funkcí a určitou platovou třídou, může administrativa oprávněně využít své široké posuzovací pravomoci a stanovit v oznámení o volném pracovním místě – anebo o výběrovém řízení – úroveň pracovního místa odkazem na vícero platových tříd.

(viz bod 50)

Odkazy:

Soud prvního stupně: 18. června 2009, Komise v. Traore, T‑572/08 P, body 61 až 63