Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London (Ühendkuningriik) 20. veebruaril 2017 – Secretary of State for the Home Department versus Rozanne Banger

(kohtuasi C-89/17)

Kohtumenetluse keel: inglise

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London

Põhikohtuasja pooled

Apellatsioonkaebuse esitaja: Secretary of State for the Home Department

Vastustaja: Rozanne Banger

Eelotsuse küsimused

Kas kohtuotsuses [7.7.1992, Singh, C-370/90, EU:C:1992:296] väljendatud põhimõtetest tulenevalt on nõutav, et liikmesriik väljastaks elamisloa või teise võimalusena hõlbustaks elamisloa andmist sellise ELi kodaniku kolmandast riigist pärit registreerimata elukaaslasele, kes on kasutanud oma aluslepingust tulenevat vaba liikumise õigust, et töötada teises liikmesriigis, ning naaseb sellise elukaaslasega oma kodakondsusjärgsesse liikmesriiki?

Teise võimalusena, kas kehtib kohustus väljastada selline elamisluba või teise võimalusena kohustus hõlbustada sellise elamisloa andmist tulenevalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivist 2004/38/EÜ1 , mis käsitleb Euroopa Liidu kodanike ja nende pereliikmete õigust liikuda ja elada vabalt liikmesriikide territooriumil (kodanike direktiiv)?

Kas juhul, kui otsus keelduda elamisloa andmisest ei tugine taotleja isikliku olukorra põhjalikule uurimisele ja seda ei õigusta kohased või piisavad põhjendused, on see õigusvastane, sest rikub kodanike direktiivi artikli 3 lõiget 2?

Kas kodanike direktiiviga on kooskõlas liikmesriigi õigusnorm, mis ei võimalda esitada kohtule kaebust täidesaatva võimu otsuse peale, millega keelduti väljastamast elamisluba isikule, kes väidab, et on laiendatud perekonna liige?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/38/EÜ, mis käsitleb Euroopa Liidu kodanike ja nende pereliikmete õigust liikuda ja elada vabalt liikmesriikide territooriumil ning millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 1612/68 ja tunnistatakse kehtetuks direktiivid 64/221/EMÜ, 68/360/EMÜ, 72/194/EMÜ, 73/148/EMÜ, 75/34/EMÜ, 75/35/EMÜ, 90/364/EMÜ, 90/365/EMÜ ja 93/96/EMÜ (ELT 2004, L 158, lk 77; ELT eriväljaanne 05/05; lk 46).