Language of document :

Az Upper Tribunal (Immigration and Asylum Center) London (Egyesült Királyság) által 2017. február 20-án benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Secretary of State for the Home Department kontra Rozanne Banger

(C-89/17. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

Upper Tribunal (Immigration and Asylum Center) London

Az alapeljárás felei

Felperes: Secretary of State for the Home Department

Alperes: Rozanne Banger

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Az Immigration Appeal Tribunal and Surinder Singh, ex parte Secretary of State for the Home Department (C-370/90) [1992] ítéletben szereplő elvek alapján köteles-e valamely tagállam tartózkodási engedélyt adni vagy annak megadását elősegíteni valamely olyan uniós polgár harmadik országbeli élettársának, aki – miután valamely másik tagállamban való munkavállalás érdekében gyakorolta a szabad mozgáshoz való, a Szerződésben rögzített jogát – az említett élettársával együtt visszatér az állampolgársága szerinti tagállamba?

Másodlagosan, az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról szóló 2004/38/EK európai parlamenti tanácsi irányelv1 (a továbbiakban: uniós polgárokról szóló irányelv) alapján kötelező-e megadni az ilyen tartózkodási engedélyt, vagy elősegíteni annak megadását?

Amennyiben valamely tartózkodási engedély megtagadása nem a kérelmező személyes körülményeinek alapos vizsgálata alapján történik, és azt nem indokolják megfelelően és kellőképpen, jogellenes-e az ilyen határozat az uniós polgárokról szóló irányelv 3. cikke (2) bekezdésének megsértése miatt?

Összeegyeztethető-e az uniós polgárokról szóló irányelvvel az a nemzeti jogi szabály, amely alapján egy magát hozzátartozónak mondó személy nem fellebbezhet valamely bírósághoz egy olyan határozattal szemben, amelyben megtagadják a tartózkodási kártya kiadását?

____________

1 Az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 158., 77. o.; magyar nyelvű különkiadás 5. fejezet, 5. kötet, 46. o.; helyesbítés: HL 2009. L 274., 47. o. )