Language of document :

2017 m. vasario 20 d. Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London (Jungtinė Karalystė) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Secretary of State for the Home Department / Rozanne Banger

(Byla C-89/17)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantas: Secretary of State for the Home Department

Kita apeliacinio proceso šalis: Rozanne Banger

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar pagal 1992 m. liepos 7 d. Sprendime Immigration Appeal Tribunal ir Surinder Singh, ex parte Secretary of State for the Home Department (C-370/90) nustatytus principus reikalaujama, kad valstybė narė išduotų arba padėtų suteikti leidimą gyventi šalyje nesantuokiniam partneriui Sąjungos piliečio, kuris, pasinaudojęs Sutartyje numatyta laisvo judėjimo dirbti kitoje valstybėje narėje teise, su tokiu Sąjungos pilietybės neturinčiu nesantuokiniu partneriu grįžta į savo pilietybės valstybę narę?

2.    Jeigu atsakymas būtų neigiamas, ar reikalaujama, kad toks leidimas gyventi šalyje būtų išduodamas arba padedama jį suteikti, pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje (Piliečių direktyva)1 ?

3.    Jeigu sprendimas nesuteikti leidimo gyventi šalyje priimtas ne išsamiai išnagrinėjus pareiškėjo asmenines aplinkybes ir nėra pagrįstas tinkamais ar pakankamais motyvais, ar toks sprendimas yra neteisėtas, nes pažeidžia Piliečių direktyvos 3 straipsnio 2 dalį?

4.    Ar nacionalinės teisės norma, pagal kurią draudžiama teismui apskųsti vykdomosios valdžios sprendimą neišduoti leidimo gyventi šalyje kortelės asmeniui, teigiančiam, kad jis yra išplėstinės šeimos narys, yra suderinama su Piliečių direktyva?

____________

1  –    2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje, iš dalies keičianti Reglamentą (EEB) Nr. 1612/68 ir panaikinanti Direktyvas 64/221/EEB, 68/360/EEB, 72/194/EEB, 73/148/EEB, 75/34/EEB, 75/35/EEB, 90/364/EEB, 90/365/EEB ir 93/96/EEB (OL L 158, 2004 4 30, p. 77; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 5 t., p. 46).