Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London (Spojené kráľovstvo) 20. februára 2017 – Secretary of State for the Home Department/Rozanne Banger

(vec C-89/17)

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľ: Secretary of State for the Home Department

Odporkyňa v odvolacom konaní: Rozanne Banger

Prejudiciálne otázky

1.    Vyplýva zo zásad uvedených v rozsudku zo 7. júla 1992, Immigration Appeal Tribunal a Surinder Singh, ex parte Secretary of State for the Home Department (C-370/90), že členský štát musí vydať, prípadne umožniť získanie povolenia na pobyt nezosobášenému partnerovi občana EÚ, ktorý je štátnym príslušníkom tretej krajiny, v prípade, že uvedený občan EÚ sa po tom, čo využil svoje právo na voľný pohyb upravené v Zmluve a pracoval v inom členskom štáte, vráti s takým partnerom do členského štátu, ktorého je štátnym príslušníkom?

2.    Vyplýva subsidiárne požiadavka na vydanie, prípadne umožnenie získania takého povolenia na pobyt zo smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES1 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov (ďalej len „smernica o občanoch“)?

3.    Pokiaľ rozhodnutie o odmietnutí udeliť povolenie na pobyt nie je založené na rozsiahlom preskúmaní osobných okolností žiadateľa a nie je podložené primeranými a dostatočnými dôvodmi, je také rozhodnutie protizákonné v dôsledku toho, že je v rozpore s článkom 3 ods. 2 smernice o občanoch?

4.    Je vnútroštátna právna úprava, ktorá nepripúšťa podanie žaloby na súd proti rozhodnutiu, ktorým orgán výkonnej moci odmietol vydať povolenie na pobyt osobe, ktorá tvrdí, že je vzdialenejším rodinným príslušníkom, zlučiteľná so smernicou o občanoch?

____________

1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, ktorá mení a dopĺňa nariadenie (EHS) 1612/68 a ruší smernice 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS (Ú. v. EÚ L 158, 2004, s. 77; Mim. vyd. 05/005, s. 46).