Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London (Förenade kungariket) den 20 februari 2017 – Secretary of State for the Home Department mot Rozanne Banger

(Mål C-89/17)

Rättegångsspråk: engelska

Hänskjutande domstol

Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London

Parter i målet vid den nationella domstolen

Klagande: Secretary of State for the Home Department

Motpart: Rozanne Banger

Tolkningsfrågor

1.    Innebär principerna i domen i målet Immigration Appeal Tribunal och Surinder Singh, ex parte Secretary of State for the Home Department (dom C-370/90) [1992], att medlemsstaterna ska utfärda eller, alternativt, underlätta tillhandahållandet av uppehållstillstånd till en tredjelandsmedborgare som är ogift partner till en unionsmedborgare som, efter att ha utnyttjat sin enligt fördragen garanterande rätt till fri rörlighet för att arbeta i en annan medlemsstat, återvänder till medborgarmedlemsstaten tillsammans med nämnda partner?

2.     Alternativt, innehåller Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG1 av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier (nedan kallat medborgardirektivet) något sådant krav på att utfärda ett sådant uppehållstillstånd eller, alternativt, underlätta tillhandahållandet av ett sådant uppehållstillstånd?

3.    Ska ett beslut att avslå uppehållstillstånd, som inte grundar sig på en noggrann undersökning av sökandens personliga förhållanden och som inte motiveras av adekvata eller tillräckliga skäl, anses ogiltigt då det strider mot artikel 3.2 i medborgardirektivet?

4.    Ska en nationell bestämmelse som innebär att ett myndighetsbeslut, varigenom en ansökan om uppehållskort från en person som påstår sig vara medlem av en utvidgad familj avslås, inte kan överklagas till någon domstolsinstans, anses vara förenlig med medborgardirektivet?

____________

1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/38/EG av den 29 april 2004 om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier och om ändring av förordning (EEG) nr 1612/68 och om upphävande av direktiven 64/221/EEG, 68/360/EEG, 72/194/EEG, 73/148/EEG, 75/34/EEG, 75/35/EEG, 90/364/EEG, 90/365/EEG och 93/96/EEG (EUT L 158, 2004, s. 77).