Language of document :

A Bíróság (negyedik tanács) 2018. július 12-i ítélete (az Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London [Egyesült Királyság] előzetes döntéshozatal iránti kérelme) – Secretary of State for the Home Department kontra Rozanne Banger

(C-89/17. sz. ügy)1

(Előzetes döntéshozatal – Európai uniós polgárság – EUMSZ 21. cikk – Az uniós polgároknak az Unió területén történő mozgáshoz és tartózkodáshoz való joga – 2004/38/EK irányelv – A 3. cikk (2) bekezdése első albekezdésének b) pontja – Az uniós polgár élettársa, akivel tartós, megfelelően igazolt kapcsolatot tart fenn – Visszatérés abba a tagállamba, amelynek az uniós polgár az állampolgára – Tartózkodási engedély iránti kérelem – A kérelmező személyes körülményeinek alapos vizsgálata – 15. és 31. cikk – Hatékony bírói jogvédelem – Az Európai Unió Alapjogi Chartája – 47. cikk)

Az eljárás nyelve: angol

A kérdést előterjesztő bíróság

Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London

Az alapeljárás felei

Felperes: Secretary of State for the Home Department

Alperes: Rozanne Banger

Az ítélet rendelkező része

Az EUMSZ 21. cikk (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az kötelezi az uniós polgár állampolgársága szerinti tagállamot arra, hogy a valamely harmadik állam állampolgárságával rendelkező, olyan nem regisztrált élettárs számára megkönnyítse a tartózkodási engedély megadását, akivel ezen uniós polgár tartós, megfelelően igazolt kapcsolatot tart fenn, amennyiben az említett uniós polgár – miután az Unió polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 29-i 2004/38/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvben foglalt feltételek szerint egy második tagállamban munkavégzés céljából gyakorolta a szabad mozgáshoz való jogát – élettársával ott-tartózkodás céljából visszatér az állampolgársága szerinti tagállamba.

Az EUMSZ 21. cikk (1) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy a kérelmező személyes körülményeinek alapos vizsgálatán kell alapulnia, és indokolni kell a tartózkodási engedélynek egy olyan uniós polgár nem regisztrált és valamely harmadik állam állampolgárságával rendelkező élettársa számára való megadását megtagadó határozatot, aki – azt követően, hogy a 2004/38 irányelvben foglalt feltételek szerint egy második tagállamban munkavégzés céljából gyakorolta a szabad mozgáshoz való jogát – élettársával visszatér abba a tagállamba, amelynek állampolgára, hogy itt tartózkodjon.

A 2004/38 irányelv 3. cikkének (2) bekezdését úgy kell értelmezni, hogy az e rendelkezés hatálya alá tartozó, harmadik állambeli állampolgároknak jogorvoslati joggal kell rendelkezniük a velük szemben hozott, a tartózkodási engedélyt megtagadó határozat vitatására, amely jog gyakorlását követően a nemzeti bíróságnak lehetőséggel kell rendelkeznie arra, hogy megvizsgálja, hogy a megtagadó határozat kellően szilárd ténybeli alappal rendelkezik-e és tiszteletben tartották-e az eljárási biztosítékokat. E biztosítékok között szerepel a hatáskörrel rendelkező nemzeti hatóságok azon kötelezettsége, hogy alaposan megvizsgálják a kérelmező személyes körülményeit, és megindokolják a beutazás vagy a tartózkodás megtagadását.

____________

1 HL C 129., 2017.4.24.