Language of document :

Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 12. júla 2018 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London – Spojené kráľovstvo) – Secretary of State for the Home Department/Rozanne Banger

(vec C-89/17)1

(Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Občianstvo Európskej únie – Článok 21 ZFEÚ – Právo občanov Únie voľne sa pohybovať a zdržiavať sa na území Únie – Smernica 2004/38/ES – Článok 3 ods. 2 prvý pododsek písm. b) – Partner, s ktorým má občan Únie riadne osvedčený trvalý vzťah – Návrat do členského štátu, ktorého je občan Únie štátnym príslušníkom – Žiadosť o povolenie na pobyt – Rozsiahle preskúmanie osobných okolností žiadateľa – Články 15 a 31 – Účinná súdna ochrana – Charta základných práv Európskej únie – Článok 47)

Jazyk konania: angličtina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Upper Tribunal (Immigration and Asylum Chamber) London

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: Secretary of State for the Home Department

Žalovaná: Rozanne Banger

Výrok rozsudku

Článok 21 ods. 1 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že ukladá povinnosť členskému štátu, ktorého je občan Únie štátnym príslušníkom, uľahčiť získanie povolenia na pobyt neregistrovanému partnerovi, ktorý je štátnym príslušníkom tretieho štátu a s ktorým má tento občan Únie riadne osvedčený trvalý vzťah, ak sa uvedený občan Únie po tom, čo využil svoje právo na voľný pohyb s cieľom pracovať v druhom členskom štáte, v súlade s podmienkami stanovenými smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, ktorá mení a dopĺňa nariadenie (EHS) 1612/68 a ruší smernice 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS, vráti so svojím partnerom do členského štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, aby sa v ňom zdržiaval.

Článok 21 ods. 1 ZFEÚ sa má vykladať v tom zmysle, že rozhodnutie, ktorým bolo odmietnuté vydať povolenie na pobyt neregistrovanému partnerovi, ktorý je štátnym príslušníkom tretieho štátu, občana Únie, ktorý sa po tom, čo využil svoje právo na voľný pohyb s cieľom pracovať v druhom členskom štáte, v súlade s podmienkami stanovenými smernicou 2004/38, vráti so svojím partnerom do členského štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, aby sa v ňom zdržiaval, sa musí zakladať na rozsiahlom preskúmaní osobných okolností žiadateľa a musí byť odôvodnené.

Článok 3 ods. 2 smernice 2004/38 sa má vykladať v tom zmysle, že štátni príslušníci tretích štátov uvedení v tomto ustanovení musia mať k dispozícii opravný prostriedok na napadnutie rozhodnutia o odmietnutí udeliť povolenie na pobyt, ktoré bolo voči nim prijaté, a po jeho uplatnení musí mať vnútroštátny súd možnosť preskúmať, či sa rozhodnutie o odmietnutí opiera o dostatočne silný skutkový základ a či procesné záruky boli dodržané. Medzi tieto záruky patrí povinnosť príslušných vnútroštátnych orgánov vykonať rozsiahle preskúmanie osobných okolností žiadateľa a odôvodniť akékoľvek odopretie vstupu alebo pobytu.

____________

1 Ú. v. EÚ C 129, 24.4.2017.