Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Oberster Gerichtshof (Rakousko) dne 12. července 2021 – Grand Production d.o.o. v. GO4YU GmbH a další

(Věc C-423/21)

Jednací jazyk: němčina

Předkládající soud

Oberster Gerichtshof

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Grand Production d.o.o.

Žalované: GO4YU GmbH, DH, GO4YU d.o.o., MTEL Austria GmbH

Předběžné otázky

Musí být pojem „sdělování veřejnosti“ uvedený v čl. 3 odst. 1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES1 ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti (Úř. věst. 2001, L 167, s. 10; Zvl. vyd. 17/01, s. 230) vykládán v tom smyslu, že toto sdělování veřejnosti provádí přímý provozovatel streamingové platformy, jenž v projednávané věci není usazen v Unii, který

-    jako jediný rozhoduje o obsahu a začernění televizního vysílání, které šíří, a provádí toto začernění po technické stránce,

-    má výlučná administrátorská práva k dané streamingové platformě,

-    může ovlivnit, jaké televizní programy může prostřednictvím dané služby přijímat koncový uživatel, aniž však může ovlivnit obsah daných programů,

-    je jediným subjektem, který kontroluje, jaké programy a obsahy a kdy lze sledovat na kterých územích,

pokud je přitom

-    uživateli zajištěn přístup nejen k vysílacímu obsahu, k jehož online využívání udělili svolení příslušní nositelé práv, nýbrž i k takovým chráněným obsahům, u nichž nedošlo k náležitému vypořádání práv, a

-    přímý provozovatel streamingové platformy si je vědom toho, že jeho služba umožňuje i sledování chráněných vysílacích obsahů bez souhlasu nositelů práv v případě, že koncoví uživatelé používají VPN služby, které budí zdání, že se IP adresa a zařízení koncového zákazníka nachází v oblastech, pro které nositel práv udělil souhlas, avšak

-    sledování chráněných vysílacích obsahů prostřednictvím dané streamingové platformy bylo bez souhlasu nositelů práv ve skutečnosti po dobu několika týdnů možné i bez zřízení VPN tunelu?

V případě kladné odpovědi na první otázku:

Musí být pojem „sdělování veřejnosti“ uvedený v čl. 3 odst. 1 směrnice 2001/29/ES vykládán v tom smyslu, že toto sdělování veřejnosti provádí i třetí subjekty (v projednávané věci se sídlem v Unii), které jsou s provozovatelem platformy popsaným v první otázce spjaty na základě smluv nebo práva obchodních společností a které, aniž mají vliv na začerňování a na programy a obsahy nabízené na dané streamovací platformě,

-    propagují streamovací platformu provozovatele a její služby, nebo

-    se zákazníky sjednávají předplatné na zkoušku, které automaticky končí po 15 dnech, nebo

-    coby zákaznická podpora zajišťují péči o zákazníky dané streamingové platformy, nebo

-    na své internetové stránce nabízejí placené předplatné pro danou streamingovou platformu a poté působí jako smluvní partneři zákazníků a jako příjemci plateb, přičemž placené předplatné je koncipováno tak, že k výslovnému upozornění na to, že některé pořady nejsou k dispozici, dojde pouze v případě, že zákazník při uzavření smlouvy výslovně uvede, že má v úmyslu tyto pořady sledovat, avšak v případě, že to zákazník neuvede, resp. konkrétně nepožaduje, nejsou zákazníci na tuto skutečnost předem upozorněni?

Musí být čl. 2 písm. a) a e), jakož i čl. 3 odst. 1 směrnice 2001/29/ES ve spojení s čl. 7 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/20121 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Úř. věst. 2012, L 351, s. 1) vykládány v tom smyslu, že v případě údajného porušení autorského práva a práv s ním souvisejících, která přiznává členský stát sídla soudu, jemuž byla věc předložena, je tento soud – protože výkonu soudní pravomoci vnitrostátních soudů, pokud jde o protiprávní jednání uskutečněná v zahraničí, brání zásada teritoriality – příslušný pouze k rozhodnutí o újmě, která byla způsobena na území členského státu, jehož orgánem je, nebo tento soud může či musí rozhodnout i o skutcích, které byly podle tvrzení autora, jehož práva byla porušena, spáchány mimo toto území (kdekoli na světě)?

____________

1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/29/ES ze dne 22. května 2001 o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti (Úř. věst. L 167, 22.6.2001, s. 10).

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Úř. věst. L 351, 20.12.2012, s. 1).