Language of document :

Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Oberster Gerichtshof (Αυστρία) στις 12 Ιουλίου 2021 – Grand Production d.o.o. κατά GO4YU GmbH κ.λπ.

(Υπόθεση C-423/21)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Oberster Gerichtshof

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Αναιρεσείουσα-αιτούσα: Grand Production d.o.o.

Αναιρεσίβλητες-καθών η αίτηση: GO4YU GmbH, DH, GO4YU d.o.o., MTEL Austria GmbH

Προδικαστικά ερωτήματα

Έχει η φράση «παρουσίαση στο κοινό» του άρθρου 3, παράγραφος 1, της οδηγίας 2001/29/ΕΚ1 , την έννοια ότι η εν λόγω παρουσίαση πραγματοποιείται από τον (εν προκειμένω μη εγκατεστημένο εντός της Ένωσης) άμεσο διαχειριστή πλατφόρμας συνεχούς ροής, ο οποίος

αποφασίζει μόνος του για το περιεχόμενο και τη σκότιση των τηλεοπτικών εκπομπών που μεταδίδει, την οποία και υλοποιεί σε τεχνικό επίπεδο,

έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα διαχειριστή της πλατφόρμας συνεχούς ροής (streaming plattform),

μπορεί να επηρεάζει την επιλογή των τηλεοπτικών προγραμμάτων τα οποία θα μπορεί να λαμβάνει ο τελικός χρήστης μέσω της υπηρεσίας χωρίς, εντούτοις, να ασκεί επιρροή στο περιεχόμενο των εν λόγω προγραμμάτων,

και αποτελεί το μοναδικό σημείο ελέγχου αναφορικά με το ποια προγράμματα και περιεχόμενα μπορούν να προβάλλονται, πότε και σε ποιες περιοχές,

αν παράλληλα

παρέχεται στον χρήστη πρόσβαση όχι μόνο σε περιεχόμενα εκπομπών των οποίων τη χρήση μέσω διαδικτύου έχουν επιτρέψει οι εκάστοτε δικαιούχοι, αλλά και σε προστατευμένα περιεχόμενα για τα οποία δεν υφίσταται αντίστοιχη εκκαθάριση δικαιωμάτων, και

ο άμεσος διαχειριστής της πλατφόρμας συνεχούς ροής γνωρίζει ότι η υπηρεσία που παρέχει καθιστά δυνατή και τη λήψη προστατευμένων περιεχομένων εκπομπών χωρίς τη συναίνεση των δικαιούχων, δεδομένου ότι οι τελικοί πελάτες κάνουν χρήση των υπηρεσιών VPN που δίδουν την εντύπωση ότι η διεύθυνση ΙΡ και η συσκευή των τελικών πελατών βρίσκονται σε περιοχές για τις οποίες υπάρχει συναίνεση του δικαιούχου, ενώ

η λήψη προστατευμένων περιεχομένων εκπομπών μέσω της πλατφόρμας συνεχούς ροής ήταν, στην πραγματικότητα, δυνατή επί αρκετές εβδομάδες χωρίς τη συναίνεση των δικαιούχων, ακόμα και χωρίς τη χρήση σήραγγας VPN;

Σε περίπτωση καταφατικής απαντήσεως στο πρώτο ερώτημα:

Έχει η φράση «παρουσίαση στο κοινό» του άρθρου 3, παράγραφος 1, της οδηγίας 2001/29 την έννοια ότι η εν λόγω παρουσίαση πραγματοποιείται από τρίτους (εν προκειμένω εγκατεστημένους εντός της Ένωσης) που συνδέονται με τον αναφερόμενο στο πρώτο ερώτημα διαχειριστή πλατφόρμας δυνάμει συμβάσεως ή στο πλαίσιο της νομοθεσίας περί εταιριών, οι οποίοι, ενώ δεν ασκούν οι ίδιοι επιρροή στη σκότιση και στα προγράμματα και τα περιεχόμενα των εκπομπών που παρέχονται στην πλατφόρμα συνεχούς ροής,

διαφημίζουν την πλατφόρμα συνεχούς ροής του διαχειριστή και τις υπηρεσίες της, και/ή

συνάπτουν με τον πελάτη δοκιμαστικές συνδρομές που λήγουν αυτόματα μετά την πάροδο 15 ημερών, και/ή

παρέχουν στους πελάτες της πλατφόρμας συνεχούς ροής υπηρεσίες εξυπηρετήσεως πελατών, και/ή

προσφέρουν στον ιστότοπό τους συνδρομές επί πληρωμή για την πλατφόρμα συνεχούς ροής του άμεσου διαχειριστή και κατόπιν ενεργούν ως αντισυμβαλλόμενοι του πελάτη και ως αποδέκτες πληρωμών, οι δε συνδρομές επί πληρωμή ενεργοποιούνται κατά τρόπον ώστε η ρητή επισήμανση ότι ορισμένα προγράμματα δεν διατίθενται να εμφανίζεται μόνον οσάκις ο πελάτης δηλώνει ρητώς κατά τη σύναψη της συμβάσεως ότι επιθυμεί να παρακολουθεί τα εν λόγω προγράμματα, ενώ αν οι πελάτες δεν προβούν σε τέτοια δήλωση ή/και δεν ερωτηθούν επί του συγκεκριμένου θέματος, να μην ενημερώνονται σχετικώς εκ των προτέρων;

Έχει το άρθρο 2, σημεία α΄ και ε΄, και το άρθρο 3, παράγραφος 1, της οδηγίας 2001/29/ΕΚ, σε συνδυασμό με το άρθρο 7, σημείο 2, του κανονισμού (ΕΕ) 1215/20122 την έννοια ότι, σε περίπτωση προσβολής των δικαιωμάτων του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων, τα οποία κατοχυρώνονται από το κράτος μέλος του επιληφθέντος δικαστηρίου, το εν λόγω δικαστήριο, δεδομένου ότι η αρχή της εδαφικότητας αποκλείει την εξουσία διαγνώσεως των εθνικών δικαστηρίων προκειμένου περί πράξεων προσβολής που τελέσθηκαν στην αλλοδαπή, είναι αρμόδιο να αποφανθεί μόνο για τη βλάβη που προκλήθηκε εντός του εδάφους του κράτους μέλους στο οποίο ανήκει, ή δύναται ή υποχρεούται το δικαστήριο αυτό να κρίνει και πράξεις οι οποίες, κατά τους ισχυρισμούς του ζημιωθέντος δημιουργού, τελέσθηκαν εκτός του εδάφους του εν λόγω κράτους μέλους (σε παγκόσμιο επίπεδο);

____________

1     Οδηγία 2001/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού και συγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας (ΕΕ 2001, L 167, σ. 10).

2     Κανονισμός (ΕΕ) 1215/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Δεκεμβρίου 2012, για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (ΕΕ 2012, L 351, σ. 1).