Language of document :

Az Oberster Gerichtshof (Ausztria) által 2021. július 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Grand Production d.o.o. kontra GO4YU GmbH és társai

(C-423/21. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Oberster Gerichtshof

Az alapeljárás felei

Felülvizsgálati kérelmet előterjesztő fél: Grand Production d.o.o.

Ellenérdekű felek: GO4YU GmbH, DH, GO4YU d.o.o., MTEL Austria GmbH

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)    Úgy kell-e értelmezni az információs társadalomban a 2001/29/EK irányelv1 3. cikkének (1) bekezdésében szereplő „nyilvánossághoz közvetítés” fogalmát, hogy azt valamely streamingplatform (jelen esetben nem az Unióban letelepedett) azon közvetlen üzemeltetője végzi, aki

    –    egyedül dönt az általa közvetített televíziós műsorok tartalmáról és elsötétítéséről, és ezt műszakilag megvalósítja,

    –    kizárólagos rendszergazdai jogokkal rendelkezik a streamingplatform tekintetében,

    –    befolyásolni tudja, hogy a végfelhasználónak milyen televíziós műsorszámok vételére legyen lehetősége a szolgáltatáson keresztül, nem tudja azonban befolyásolni a műsorszámok tartalmát,

    –    és egyedüli ellenőrzési pontja annak, hogy mely műsorszámok és tartalmak mikor, mely területeken láthatók,

    ha ennek körében

    –    a felhasználó nemcsak olyan műsortartalmakhoz kap hozzáférést, amelyek online felhasználását engedélyezték a jogosultak, hanem olyan védelem alatt álló tartalmakhoz is, amelyek esetében elmaradt a megfelelő szerzői jogi engedélyeztetés, és

    –    a streamingplatform közvetlen üzemeltetője tudja, hogy szolgáltatása a jogosultak hozzájárulása nélkül is lehetővé teszi védelem alatt műsortartalmak vételét, ha a végfelhasználók VPN-szolgáltatásokat vesznek igénybe azt a látszatot keltve, hogy IP-címük és eszközük olyan területen található, amelynek tekintetében rendelkezésre áll a jogosult hozzájárulása,

–    a védelem alatt álló műsortartalmak vételére azonban VPN-alagút használata nélkül is több hétig ténylegesen lehetőség volt a streamingplatformon keresztül a jogosultak hozzájárulása nélkül?

2)    Az első kérdésre adott igenlő válasz esetén:

Úgy kell-e értelmezni a 2001/29 irányelv 3. cikkének (1) bekezdésében szereplő „nyilvánossághoz közvetítés” fogalmát, hogy a valamely platform első kérdésben jellemzett üzemeltetőjével szerződéses és/vagy társasági jogi kapcsolatban álló (jelen esetben az Unióban székhellyel rendelkező) olyan harmadik személyek is ilyen közvetítést végeznek, akik, anélkül, hogy befolyásolni tudnák az elsötétítéseket és a streamingplatformon közvetített műsorok műsorszámait és tartalmát,

    –    népszerűsítik az üzemeltető streamingplatformját és annak szolgáltatásait, és/vagy

    –    15 nap után automatikusan megszűnő próba-előfizetéseket kötnek az ügyfelekkel, és/vagy

    –    ügyfélszolgálatot biztosítanak a streamingplatform ügyfelei számára, és/vagy

–    fizetős előfizetéseket kínálnak a közvetlen szolgáltató streamingplatformjához a saját honlapjukon, majd az ügyfelek szerződéses partnereként és az előfizetési díj kedvezményezettjeként lépnek fel, minek körében a fizetős előfizetések keretében csak akkor tájékoztatják kifejezetten az ügyfelet arról, hogy bizonyos műsorszámok nem érhetők el, ha az ügyfél a szerződéskötéskor kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy e műsorszámokat látni kívánja, viszont ha az ügyfelek nem nyilatkoznak így, illetve nem kérdeznek rá konkrétan erre, az ügyfeleket nem tájékoztatják erről előzetesen?

3)    Úgy kell-e értelmezni a 2001/29/EK irányelv 2. cikkének a) és e) pontját, valamint 3. cikkének (1) bekezdését az 1215/2012/EU rendelet1 7. cikkének 2. pontjával összefüggésben, hogy az eljáró bíróság tagállama által biztosított szerzői és szomszédos jogok megsértésére való hivatkozás esetén ez a bíróság – mivel a területiség elvével ellentétes a belföldi bíróságok külföldön megvalósult jogsértésekkel kapcsolatos vizsgálati jogosultsága – csak a saját tagállamának területén okozott kár tárgyában történő döntéshozatal tekintetében rendelkezik joghatósággal, vagy ez a bíróság a jogaiban megsértett szerző állítása szerint az említett területen kívül (a világ bármely részén) megvalósult jogsértések tárgyában is döntést hozhat vagy köteles döntést hozni?

____________

1 Az információs társadalomban a szerzői és szomszédos jogok egyes vonatkozásainak összehangolásáról szóló, 2001. május 22-i 2001/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL 2001. L 167., 10. o.; magyar nyelvű különkiadás 17. fejezet, 1. kötet, 230. o.; helyesbítések: HL 2008. L 314., 16. o.; HL 2014. L 10., 32. o.)

1 A polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, 2012. december 12-i 1215/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2012. L 351., 1. o.)