Language of document :

2021 m. liepos 12 d. Oberster Gerichtshof (Austrija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Grand Production d.o.o. / GO4YU GmbH ir kt.

(Byla C-423/21)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Oberster Gerichtshof

Šalys pagrindinėje byloje

Kasatorė: Grand Production d.o.o.

Kitos kasacinio proceso šalys: GO4YU GmbH, DH, GO4YU d.o.o., MTEL Austria GmbH

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar Direktyvos 2001/29/EB1 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą sąvoką „viešas skelbimas“ reikia aiškinti taip, kad jį atlieka (šiuo atveju – įsisteigęs ne Sąjungoje) tiesioginis transliacijos internetu platformos valdytojas, kuris:

–    savarankiškai sprendžia dėl savo transliuojamų TV laidų turinio ir jų užtamsinimo ir tai techniškai atlieka,

–    turi išimtines transliacijos internetu platformos administratoriaus teises,

–    gali daryti įtaką tam, kokias TV programas gali gauti galutinis naudotojas naudodamasis paslauga, tačiau negali daryti įtakos programų turiniui,

–    yra vienintelė kontrolės, kokios programos ir turinys, kada ir kokiose teritorijose turi būti matomi, vieta,

kai:

–    naudotojui suteikiama prieiga ne tik prie transliacijų turinio, kurį naudoti internetu leido atitinkami teisių subjektai, bet ir prie tokio saugomo turinio, dėl kurio atitinkamas leidimas nebuvo gautas, ir

–    tiesioginis transliacijos internetu platformos valdytojas žino, kad su jo paslauga taip pat suteikiama galimybė gauti saugomą transliacijų turinį be teisių subjektų sutikimo, kai galutiniai klientai naudojasi VPN (angl. Virtual Private Network, Virtualus privatus tinklas) paslaugomis, kuriomis simuliuojama galutinių klientų IP adresą ir įrenginį esant vietovėse, dėl kurių teisių subjektų sutikimas turimas, vis dėlto

–    faktiškai kelias savaites buvo įmanoma gauti saugomą transliacijų turinį transliacijos internetu platformoje be teisių subjektų sutikimo ir net nenaudojant VPN tunelio?

2.    Jei būtų teigiamai atsakyta į pirmąjį klausimą:

Ar Direktyvos 2001/29 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą sąvoką „viešas skelbimas“ reikia aiškinti taip, kad jį taip pat atlieka su pirmajame klausime apibūdintu platformos valdytoju pagal sutartį ir (arba) bendrovių teisę susijusios trečiosios šalys (šiuo atveju – įsisteigusios Sąjungoje), kurios neturi įtakos transliacijos internetu platformoje rodomų laidų programoms ir turiniui bei jų užtamsinimui, tačiau

–    reklamuoja valdytojo transliacijos internetu platformą ir ja teikiamas paslaugas ir (arba)

–    sudaro su klientais po 15 dienų automatiškai nustojančias galioti bandomosios prenumeratos sutartis, ir (arba)

–    teikia transliacijos internetu platformos klientams klientų aptarnavimo paslaugas, ir (arba)

–    siūlo savo interneto svetainėje mokamą tiesioginio valdytojo transliacijos internetu platformos prenumeratą ir veikia kaip sutarties su klientu šalis ir mokėjimų gavėjas, o mokama prenumerata sudaryta taip, kad aiški nuoroda, jog tam tikros programos bus nepasiekiamos, pateikiama tik tuomet, kai sudarant sutartį klientas aiškiai nurodo, jog nori matyti tas programas; kai klientas tokio pageidavimo neišreiškia ar konkrečiai dėl to nepasiteirauja, tokia nuoroda iš anksto jam nėra pateikiama?

3.    Ar Direktyvos 2001/29 2 straipsnio a ir e punktus ir 3 straipsnio 1 dalį, aiškinamus kartu su Reglamento (ES) Nr. 1215/20121 7 straipsnio 2 punktu, reikia aiškinti taip, kad tokiu atveju, kai į teismą kreipiamasi dėl autorių teisių ir gretutinių teisių, kurias užtikrina valstybė narė, kurioje yra šis teismas, pažeidimo, šis teismas kompetentingas – nes pagal teritoriškumo principą negalima nacionalinių teismų jurisdikcija, susijusi su užsienyje padarytais pažeidimais – tik priimti sprendimą dėl žalos, kuri buvo padaryta valstybės narės, kurioje jis yra, teritorijoje, ar jis taip pat gali ir turi nagrinėti veikas, padarytas – autoriaus, kurio teisės pažeistos, tvirtinimu – už nacionalinės teritorijos ribų (visame pasaulyje)?

____________

1 2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/29/EB dėl autorių teisių ir gretutinių teisių informacinėje visuomenėje tam tikrų aspektų suderinimo (OL L 167, 2001, p. 10; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 17 sk., 1 t., p. 230).

1 2012 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1215/2012 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (OL L 351, 2012, p. 1).