Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 12. jūlijā iesniedza Oberster Gerichtshof (Austrija) – Grand Production d.o.o./GO4YU GmbH u.c.

(Lieta C-423/21)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Oberster Gerichtshof

Pamatlietas puses

Kasācijas sūdzības iesniedzēja: Grand Production d.o.o.

Atbildētājas kasācijas tiesvedībā: GO4YU GmbH, DH, GO4YU d.o.o., MTEL Austria GmbH

Prejudiciālie jautājumi

Vai jēdziens “izziņošana” Direktīvas 2001/29/EK 1 3. panta 1. punkta izpratnē ir jāinterpretē tādējādi, ka to veic (šajā lietā Savienībā nereģistrēts) straumēšanas platformas tiešais operators:

–    kurš viens lemj par tā izplatīto TV raidījumu saturu un aizēnojumu un to tehniski īsteno,

–    kuram vienīgajam ir straumēšanas platformas administratora tiesības,

–    kurš var ietekmēt, kādas TV programmas šajā pakalpojumā var uztvert galalietotājs, taču nevar ietekmēt programmu saturu,

–    un kurš ir vienīgais kontroles punkts attiecībā uz to, kādas programmas un saturs, kad un kādās teritorijās ir redzami,

ja

–    lietotājam tiek nodrošināta piekļuve ne tikai raidījumu saturam, kura tiešsaistes lietošanu ir atļāvuši attiecīgie tiesību īpašnieki, bet arī tādam aizsargātam saturam, uz kuru attiecīgās tiesības nav iegūtas, un

–    straumēšanas platformas tiešais operators zina, ka tā pakalpojums ļauj uztvert arī aizsargātu raidījumu saturu bez tiesību īpašnieku piekrišanas tādējādi, ka galalietotāji izmanto virtuālā privātā tīkla (VPN) pakalpojumus, radot iespaidu, ka galalietotāju IP adrese un ierīce atrodas teritorijās, attiecībā uz kurām ir saņemta tiesību īpašnieka piekrišana, tomēr

–    aizsargāta raidījumu satura uztveršana ar straumēšanas platformas starpniecību bez tiesību īpašnieku piekrišanas vairākas nedēļas faktiski bija iespējama arī bez VPN tunelēšanas?

Ja uz pirmo jautājumu tiek sniegta apstiprinoša atbilde:

Vai Direktīvas 2001/29 3. panta 1. punktā minētais jēdziens “izziņošana” ir jāinterpretē tādējādi, ka to veic arī trešās personas (šajā lietā ar juridisko adresi Savienībā), kas līgumiski un/vai saskaņā ar sabiedrību tiesībām ir saistītas ar pirmajā jautājumā raksturoto platformas operatoru un kas bez iespējas ietekmēt aizēnojumu, programmas un straumēšanas platformā pārsūtīto raidījumu saturu

–    reklamē operatora straumēšanas platformu un tā pakalpojumus un/vai

–    ar klientiem noslēdz izmēģinājuma abonementus, kuri automātiski beidzas pēc 15 dienām, un/vai

–    kā klientu atbalsta dienests apkalpo straumēšanas platformas klientus, un/vai

–    savā tīmekļa vietnē piedāvā tiešā operatora straumēšanas platformas maksas abonementus un tad rīkojas kā klienta līgumpartneris un samaksas saņēmējs, turklāt maksas abonementi tiek noformēti tā, ka skaidra norāde uz to, ka noteiktas programmas nav pieejamas, tiek sniegta tikai tad, ja līguma noslēgšanas brīdī klients skaidri izsaka vēlmi skatīties šīs programmas, taču tad, ja klienti neizsaka šādu vēlmi vai konkrēti par to nepajautā, sākotnēji klientiem netiek sniegta attiecīgā norāde?

Vai Direktīvas 2001/29 2. panta a) un e) punkts, kā arī 3. panta 1. punkts, lasot tos kopā ar Regulas (ES) Nr. 1215/2012 1 7. panta 2. punktu, ir jāinterpretē tādējādi, ka, ceļot prasību par tādu autortiesību un blakustiesību pārkāpumu, kuras garantē tās tiesas dalībvalsts, kurā celta prasība, šai tiesai – tā kā teritorialitātes princips nepieļauj valsts tiesu pilnvaras lemt par faktiem attiecībā uz ārvalstīs izdarītiem pārkāpumiem – ir tikai jurisdikcija lemt par kaitējumu, kas radies tiesas atrašanās dalībvalsts teritorijā, vai arī šī tiesa var lemt vai tai ir jālemj arī par pārkāpumiem, kuri saskaņā ar aizskartā autora apgalvojumiem izdarīti ārpus šīs teritorijas (visā pasaulē)?

____________

1     Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/29/EK (2001. gada 22. maijs) par dažu autortiesību un blakustiesību aspektu saskaņošanu informācijas sabiedrībā (OV 2001, L 167, 10. lpp.).

1     Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1215/2012 (2012. gada 12. decembris) par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās (OV 2012, L 351, 1. lpp.).