Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Oberster Gerichtshof (Avstrija) 12. julija 2021 - Grand Production d.o.o./GO4YU GmbH in drugi

(Zadeva C-423/21)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Oberster Gerichtshof

Stranke v postopku v glavni stvari

Revidentka: Grand Production d.o.o.

Nasprotne stranke: GO4YU GmbH, DH, GO4YU d.o.o., MTEL Austria GmbH

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali je treba izraz „priobčenj[e] […] javnosti“ iz člena 3(1) Direktive 2001/29/ES1 razlagati tako, da jo izvaja neposredni upravljavec pretočne platforme (ki v obravnavni zadevi nima sedeža v Uniji), ki

-    sam odloča o vsebini in zatemnitvi televizijskih oddaj, ki jih razširja, in te tehnično izvede,

-    ima izključne skrbniške pravice za pretočno platformo,

-    lahko vpliva na to, katere televizijske programe lahko končni uporabnik sprejema prek storitev, ne more pa vplivati na vsebino programov,

-    je edina nadzorna točka za to, katere programe in vsebine je mogoče gledati ob katerem času in na katerih območjih,

če se pri tem

-    uporabniku ne posreduje le dostopa do programskih vsebin, katerih spletno uporabo so vsakokratni imetniki pravic dovolili, temveč tudi do takih zaščitenih vsebin, glede katerih niso bile pridobljene pravice, in

-    neposredni upravljavec pretočne platforme ve, da njegova storitev brez soglasja imetnikov pravic omogoča tudi sprejem zaščitenih programskih vsebin, s tem ko končne stranke uporabljajo storitve VPN, ki dajejo vtis, da se IP-naslov in naprava končnih strank nahaja na območjih, za katera obstoji soglasje imetnika pravic, vendar

-    je bil brez soglasja imetnikov pravic tudi brez vzpostavitve VPN tunela prek pretočne platforme dejansko več mesecev mogoč sprejem zaščitenih programskih vsebin?

2.    V primeru, da je odgovor na prvo vprašanje pritrdilen:

Ali je treba izraz „priobčenj[e] […] javnosti“ iz člena 3(1) Direktive 2001/29/ES razlagati tako, da tako priobčitev izvajajo tudi tretje osebe (ki v obravnavani zadevi nimajo sedeža v Uniji), ki je z upravljavcem pretočne platforme, opisanim v prvem vprašanju, povezana pogodbeno in/ali na podlagi prava družb, , in ki, ne da bi same imele vpliv na zatemnitve in na programe in vsebine oddaj, ki so dane na pretočno platformo,

-    oglašujejo pretočno platformo upravljavca in njene storitve, in/ali

-    s strankami po 15 dneh sklenejo poskusne naročnine, ki potečejo samodejno, in/ali

-    skrbijo za stranke pretočne platforme kot služba za podporo strankam, in/ali

-    na svoji spletni strani ponujajo plačljive naročnine za pretočno platformo neposrednega upravljavca in potem delujejo kot pogodbeni partner strank in prejemnik plačil, pri čemer se plačljive naročnine pripravijo tako, da je izrecno opozorilo na to, da določeni programi niso na voljo, dano le tedaj, ko stranka ob sklenitvi pogodbe izrecno navede, da želi gledati te programe, vendar takrat, ko stranka tega ne navede oziroma konkretno ne povpraša o tem, stranke na to niso vnaprej opozorjene?

3.    Ali je treba člen 2(a) in (e) ter člen 3(1) Direktive 2001/29/ES v povezavi s členom 7, točka 2, Uredbe (EU) št. 1215/20122 razlagati tako, da je v primeru uveljavljanja kršitve avtorskih in sorodnih pravic, ki jih zagotavlja država članica sodišča, ki obravnava zadevo, to sodišče – ker načelo teritorialnosti nasprotuje pristojnosti za presojanje nacionalnih sodišč glede kršitev v tujini – pristojno le za odločanje o škodi, ki je bila povzročena na ozemlju države članice, ki ji pripada to sodišče, ali pa lahko ali mora to sodišče odločiti tudi o dejanjih, ki so bila po trditvah oškodovanega avtorja storjena zunaj tega ozemlja (po vsem svetu)?

____________

1     Direktiva 2001/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. maja 2001 o usklajevanju določenih vidikov avtorske in sorodnih pravic v informacijski družbi (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 17, zvezek 1, str. 230).

2     Uredba (EU) št. 1215/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2012 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (UL 2012, L 351, str. 1).