Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Sąd Okręgowy w Warszawie (Polen) den 9 december 2020 – brottmål mot M. M.

(Mål C-671/20)

Rättegångsspråk: polska

Hänskjutande domstol

Sąd Okręgowy w Warszawie

Part i brottmålet vid den nationella domstolen

M.M.

Tolkningsfrågor

1)    Ska unionsrätten – och i synnerhet artikel 2 FEU och det där uttalade värde som rättsstaten utgör, artikel 19.a andra stycket FEU, principen om unionsrättens företräde, lojalitetsprincipen och rättssäkerhetsprincipen – tolkas så, att den utgör hinder för en medlemsstats bestämmelse, såsom artikel 41.1 och 41.3 i lag av den 27 juli 2001, Prawo o ustroju sądów powszechnych (lag om de allmänna domstolarnas organisation), i enlighet med vilken ordföranden för en domstol, själv och utan rättslig prövning, kan besluta att ändra domstolens sammansättning till följd av att ett organ, såsom avdelningen för disciplinära mål, har gett sitt samtycke till att inleda ett straffrättsligt förfarande gentemot en domare som ingick i den ursprungliga sammansättningen i denna domstol (domare I.T. vid Sąd Okręgowy (Regiondomstolen)), och detta samtycke medför att nämnde domare stängs av från sin tjänst, vilket bland annat innebär ett förbud för denna domare att sitta med i de mål vilka tilldelats honom, inklusive de mål som tilldelats honom före nämnda samtycke?

2)    Ska unionsrätten, särskilt de bestämmelser som nämns i fråga 1, tolkas så, att den utgör hinder för

    a)    en medlemsstats lagstiftning, såsom artikel 42.1, 41.2 och artikel 107.1 tredje stycket i Prawo o ustroju sądów powszechnych (lag om de allmänna domstolarnas organisation), enligt vilken det är förbjudet för en nationell domstol att inom ramen för en kontroll av om den har uppfyllt villkoret att ha inrättats enligt lag, pröva den bindande verkan av och de rättsliga omständigheterna kring det i fråga 1 redovisade samtycket från avdelningen för disciplinära mål, ett samtycke som direkt ligger till grund för domstolens ändrade sammansättning, och det av detta samtycke också följer att en domare som försöker företa en sådan prövning kommer att bli föremål för disciplinära åtgärder?

    b)    rättspraxis från ett nationellt organ såsom Trybunał Konstytucyjny (Författningsdomstolen), enligt vilken rättsakter från nationella myndigheter, såsom Republiken Polens president eller Krajowa Rada Sądownictwa (Nationella domstolsrådet), avseende tillsättning av personer till ett organ som avdelningen för disciplinära mål, inte kan bli föremål för domstolsprövning, inte ens ur ett EU-rättsligt perspektiv – oavsett överträdelsen allvar och grad – och utnämnandet av en person till domare följaktligen är slutgiltigt och ovedersägligt?

3)    Ska unionsrätten, särskilt de bestämmelser som nämns i fråga 1, tolkas så, att den utgör hinder för att det samtycke som avses i fråga 1 tillerkänns bindande verkan – särskilt vad gäller avstängning från domarämbetet – med hänsyn till att detta samtycke lämnats av ett organ, såsom avdelningen för disciplinära mål, och att därmed

    a)    samtliga statliga organ (inklusive den hänskjutande domstolen och de organ som är behöriga att bestämma och ändra den nationella domstolens sammansättning, särskilt domstolens ordförande) är skyldiga att bortse från detta samtycke och ge domaren i den nationella domstolen, som är föremål för detta samtycke, ta plats i den dömande sammansättningen,

    b)    en domstol vars dömande sammansättning i vilken den domare som ursprungligen tilldelats målet inte längre sitter med – enbart på grund av att han är föremål för ovannämnda samtycke – inte utgör en domstol som har inrättats enligt lag och således inte, i egenskap av ”domstol”, kan uttala sig i frågor om tillämpning eller tolkning av unionsrätten?

4)    Har det någon betydelse för svaren på de föregående frågorna att avdelningen för disciplinära mål och Trybunał Konstytucyjny (Författningsdomstolen), på grund av bristande oavhängighet och konstaterade åsidosättanden av bestämmelserna om utnämning av deras ledamöter, inte säkerställer ett effektivt domstolsskydd?

____________