Language of document :

Valitus, jonka Colin Brown on tehnyt 11.12.2020 unionin yleisen tuomioistuimen (laajennettu neljäs jaosto) asiassa T-18/19, Brown v. komissio, 5.10.2020 antamasta tuomiosta

(asia C-675/20 P)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: Colin Brown (edustaja: I. van Damme, advocaat)

Muut osapuolet: Euroopan komissio ja Euroopan unionin neuvosto

Vaatimukset

Valittaja vaatii, että unionin tuomioistuin

kumoaa valituksenalaisen tuomion, jossa riidanalaista päätöstä1 ei kumottu;

katsoo käytettävissään olevien kattavien tietojen perusteella, että riidanalainen päätös on kumottava ja että valittajan oikeus ulkomaankorvaukseen ja matkakuluihin on palautettava 1.12.2017 lukien, ja että korvaukset, jotka ovat maksamatta 1.2.2017 ja sen ajankohdan välillä, jolloin kantajan korvausta koskeva oikeus palautetaan, maksetaan valittajalle korkoineen, ja

velvoittaa komission korvaamaan kantajalle unionin yleisessä tuomioistuimessa ja unionin tuomioistuimessa aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Ensimmäisen kanneperusteen mukaan unionin yleinen tuomioistuin tulkitsi henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 4 artiklan 1 kohdan a alakohtaa virheellisesti, kun se katsoi, että siinä sallitaan virkamiehen ulkomaankorvausta koskevan oikeuden poistaminen tai edellytetään sen poistamista, kun virkamies hankkii sen maan kansalaisuuden, jossa hänen asemapaikkansa on, kun virkamiehen asemapaikka ei muutu.

Toisen kanneperusteen mukaan tapa, jolla unionin yleinen tuomioistuin tuomiossaan ja komissio päätöksessään sovelsivat henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 4 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, merkitsee perusteetonta syrjintää.

____________

1 Komission etuuksien hallinto- ja maksutoimiston 19.3.2018 tekemä päätös, jolla peruutettiin kantajan oikeus ulkomaankorvaukseen ja matkakuluihin 1.12.2017 lukien.