Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Španija) 11. decembra 2020 – ASADE - Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio/Consejería de Sanidad de la Diputación General de Aragón

(Zadeva C-676/20)

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Tribunal Superior de Justicia de Aragón

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: ASADE - Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio

Tožena stranka: Consejería de Sanidad de la Diputación General de Aragón

Vprašanja za predhodno odločanje

Ali je s pravom Unije – členom 49 PDEU1 ter členoma 76 in 77 (v povezavi s členom 74 in Prilogo XIV) Direktive 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 20142 – skladna nacionalna zakonodaja, na podlagi katere javni naročniki lahko z zasebnimi nepridobitnimi organizacijami – ne samo prostovoljnimi organizacijami – sklepajo dogovore o opravljanju vseh vrst socialnih storitev za osebe v zameno za povračilo stroškov, ne da bi uporabili postopke, določene v Direktivi o javnem naročanju [2014/24/EU], in ne glede na ocenjeno vrednost, in samo s tem, da se navedene dogovore predhodno opredeli kot nepogodbene?

Ali je s pravom Unije – členom 49 PDEU ter členoma 76 in 77 (v povezavi s členom 74 in Prilogo XIV) Direktive 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 – skladna nacionalna zakonodaja, ki omogoča, da se za opravljanje zdravstvenih ali socialnih storitev splošnega pomena zaobide zakonodaja o javnem naročanju, in sicer z uporabo tehnike usklajenega ukrepanja, kot dopolnitev ali nadomestitev upravljanja z lastnimi sredstvi, ne ker bi bil ta način primeren za ustrezno opravljanje storitev, temveč zaradi doseganja konkretnih ciljev socialne politike, ki vplivajo na način opravljanja ali ki se zahtevajo od izvajalca, odgovornega za njeno opravljanje, da bi bil izbran, in to tudi kadar se ohrani veljavnost načel javnosti, konkurence in preglednosti?

Če je odgovor pritrdilen, ali je v skladu s pravom Unije – poleg že navedenih določb, tudi členom 15(2)(b) Direktive 2006/123/ES Parlamenta in Sveta z dne 12. decembra o storitvah na notranjem trgu3 – da je ta tehnika ukrepanja izključno in izključujoče pridržana nepridobitnim organizacijam – ne le prostovoljnim organizacijam – tudi kadar se spoštuje načelo preglednosti in javnosti?

Ali je treba ob upoštevanju člena  15(2)(b) Direktive o storitvah [2006/123/ES] okoliščino, da se javnim naročnikom daje diskrecijska pravica za uporabo usklajenega ukrepanja za dodelitev nalog upravljanja socialnih in zdravstvenih storitev nepridobitnim organizacijam, razlagati na način, da je enakovredna pogojevanju dostopa do teh storitev glede na pravno obliko? Če je odgovor na to vprašanje pritrdilen, ali je v skladu s členom 15(7) Direktive o storitvah veljavna nacionalna zakonodaja, kakršna je obravnavana, glede na katero država Komisiji ni uradno sporočila vključitve zahteve v zvezi s pravno obliko?

Če bi bil odgovor na prejšnja vprašanja pritrdilen, ali je treba člena 49 in 56 PDEU, člena 76 in 77 (v povezavi s členom 74 in Prilogo XIV) Direktive o javnem naročanju [2014/24/EU] ter člen 15(2) Direktive 2006/123/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra o storitvah na notranjem trgu razlagati tako, da javnim naročnikom pri izbiri nepridobitne organizacije (ne samo prostovoljnih združenj), s katero bodo sklenili dogovor o opravljanju vseh vrst socialnih storitev za osebe – ne le tistih, ki so navedene v členu 2(2)(j) navedene direktive – omogoča, da med merila za izbor vključijo merilo, da mora imeti ta organizacija sedež v kraju ali na geografskem območju, kjer se bo storitev opravljala?

____________

1 UL 2012, C 326, str. 47.

2 UL 2014, L 94, str. 65 (o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES).

3 UL 2006, L 376, str. 36.