Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 4 juni 2013 – Marrone / Commissie

(Zaak F-89/12)1

(Openbare dienst – Ambtenaren – Aanstelling – Beginsel van gelijkwaardigheid van loopbanen – Indeling in rang krachtens nieuwe, minder gunstige regels – Verzoek om herindeling – Termijnoverschrijding – Nieuwe feiten – Geen – Kennelijke niet-ontvankelijkheid)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Stefania Marrone (Wezembeek-Oppem, België) (vertegenwoordigers: S. Rodrigues, A. Blot, en A. Tymen, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: C. Berardis-Kayser en G. Berscheid, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit van de Commissie om verzoekster niet opnieuw in te delen

Dictum

Het beroep wordt kennelijk niet-ontvankelijk verklaard.

Marrone draagt haar eigen kosten en wordt verwezen in de kosten van de Europese Commissie.

____________

1 PB C 331 van 27.10.2012, blz. 33.