Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (trzecia izba) z dnia 8 maja 2013 r. – Alsteens przeciwko Komisji

(Sprawa F-87/12)1

(Służba publiczna – Członek personelu tymczasowego – Przedłużenie umowy –Stwierdzenie częściowej nieważności - Zmiana)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Geoffroy Alsteens (Marcinelle, Belgia) (przedstawiciele: adwokaci S. Orlandi, J.N. Louis, É. Marchal, A. Coolen i D. Abreu Caldas)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i D. Martin, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji Komisji o ograniczeniu okresu przedłużenia umowy zawartej ze skarżącym.

Sentencja postanowienia

Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.

Geoffroy Alsteens pokrywa własne koszty i zostaje obciążony kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską.

____________

1 Dz.U. L 319 z 20.10.2012, s. 19.