Language of document :

21. augustil 2012 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

(kohtuasi F-89/12)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid S. Rodrigues, A. Blot ja A. Tymen)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada komisjoni otsus jätta hageja palgaaste- ja järk muutmata.

Hageja nõuded

tühistada personalihalduse ja julgeoleku peadirektoraadi direktoraadi D direktori 10. mai 2012. aasta otsus, mis edastati hagejale 11. mai 2012. aasta teatega ja millega jäeti rahuldamata hageja 25. jaanuari 2012. aasta kaebus;

vajadusel tühistada 21. novembri 2011. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata hageja 29. juuni 2011. aasta taotlus;

kohustada kostjat võtma vajalikke heastavaid meetmeid karjääri samaväärsuse põhimõtte kinnipidamiseks hageja suhtes;

mõista kõik kohtukulud välja komisjonilt.