Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 21 sierpnia 2012 r. – ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-89/12)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: S. Rodrigues, A. Blot i A. Tymen, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji o odmowie przeszeregowania skarżącej

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji dyrektora Dyrekcji D w DG ds. Zasobów Ludzkich i Bezpieczeństwa wydanej w dniu 10 maja 2012 r. i przekazanej skarżącej pismem z dnia 11 maja 2012 r., oddalającej zażalenie skarżącej z dnia 25 stycznia 2012 r.;

w razie potrzeby stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 21 listopada 2011 r. o oddaleniu wniosku skarżącej z dnia 29 czerwca 2011 r.;

nakazanie stronie pozwanej, by podjęła środki naprawcze w celu przywrócenia przestrzegania, w odniesieniu do skarżącej, zasady równoważności karier;

obciążenie Komisji Europejskiej kosztami postępowania.