Language of document :

Жалба, подадена на 20 август 2012 г. — ZZ/Комисия

(Дело F-88/12)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представители: адв. D. Abreu Caldas, адв. A. Coolen, адв. J.-N. Louis, адв. E. Marchal и адв. S. Orlandi)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на решението, с което бонусът към пенсионните права, придобити преди постъпването на служба, е изчислен съгласно новите ОРИ

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението от 16 януари 2012 г., с което се изчислява бонусът към пенсионните права, придобити от жалбоподателя преди постъпването му на служба в Комисията,

ако е необходимо, да се отмени решението за отхвърляне на подадената на 15 юни 2012 г. по административен ред жалба, с която жалбоподателят иска да се приложат ОРИ и актюерските ставки, действащи към момента, в който е подал заявление за прехвърляне на пенсионните му права,

да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.