Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 10 sierpnia 2012 r. – ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-87/12)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal i S. Orlandi, adwokaci)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji o ograniczeniu okresu przedłużenia umowy zawartej ze skarżącym.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji Komisji z dnia 18 listopada 2011 w zakresie w jakim ogranicza ona okres przedłużenia umowy zawartej ze skarżącym w charakterze członka personelu tymczasowego do dnia 31 marca 2012 r.

zasądzenie od strony pozwanej, tytułem odszkodowania, kwoty w ustalonej tymczasowo wysokości 1 EUR

obciążenie Komisji kosztami postępowania.