Language of document :

Žaloba podaná 10. augusta 2012 – ZZ/Komisia

(vec F-87/12)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal a S. Orlandi, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia Komisie o skrátení lehoty, o ktorú sa predlžuje pracovná zmluva žalobcu

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie Komisie z 18. novembra 2011 v rozsahu, v akom skracuje lehotu, o ktorú sa predlžuje žalobcova pracovná zmluva dočasného zamestnanca do 31. marca 2012,

zaviazať žalovanú na predbežné zaplatenie jedného eura ako náhrady ujmy spôsobenej žalobcovi,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.