Language of document : ECLI:EU:F:2013:71

RETTEN FOR EU-PERSONALESAGERS KENDELSE

(Anden Afdeling)

4. juni 2013

Sag F-89/12

Stefania Marrone

mod

Europa-Kommissionen

»Personalesag – tjenestemænd – udnævnelse – princip om ækvivalens mellem karriereforløb – indplacering i lønklasse i henhold til de nye mindre favorable regler – anmodning om ændret indplacering – forsinkelse – nye faktiske omstændigheder – foreligger ikke – åbenbart afvisningsgrundlag«

Angående:      Søgsmål anlagt i medfør af artikel 270 TEUF, der finder anvendelse på Euratom-traktaten i henhold til denne traktats artikel 106A, hvorunder Stefania Marrone har nedlagt påstand om annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse af 10. maj 2012 om afslag på hendes klage samt, om fornødent, om annullation af afgørelsen af 21. november 2011 om afslag på hendes ansøgning af 29. juni 2011 om, principalt, at Europa-Kommissionen foretog en genoprettelse af hendes karriere fra den 1. maj 2004.

Udfald:      Sagen afvises. Stefania Marrone bærer sine egne omkostninger og betaler Europa-Kommissionens omkostninger.

Sammendrag

1.      Tjenestemandssag – forudgående administrativ klage – frister – retstab – genåbning – betingelse – ny og væsentlig faktisk omstændighed

(Tjenestemandsvedtægten, art. 90 og 91)

2.      Tjenestemandssag – søgsmålsinteresse – egne indsigelser nødvendige

(Tjenestemandsvedtægten, art. 91)

1.      Kun forekomsten af nye og væsentlige omstændigheder kan begrunde indgivelse af en ansøgning om genbehandling af en tidligere afgørelse, som ikke er blevet anfægtet inden for de fastsatte frister.

(jf. præmis 25)

Henvisning til:

Domstolen: 15. maj 1985, sag 127/84, Esly mod Kommissionen, præmis 10

2.      En tjenestemand har ikke kompetence til at handle i lovens interesse og kan ikke gøre andre end sine egne indsigelser gældende.

(jf. præmis 27)

Henvisning til:

Domstolen: 21. januar 1987, sag 204/85, Stroghili mod Revisionsretten, præmis 9

Personaleretten: 23. januar 2007, sag F-43/05, Chassagne mod Kommissionen, præmis 100 og den deri nævnte retspraksis