Language of document : ECLI:EU:F:2013:71

EUROOPA LIIDU AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS

(teine koda)

4. juuni 2013

Kohtuasi F‑89/12

Stefania Marrone

versus

Euroopa Komisjon

Avalik teenistus – Ametnikud – Ametisse nimetamine – Teenistuskäigu võrdväärsuse põhimõte – Palgaastmele määramine uusi ebasoodsamaid sätteid kohaldades – Uuele palgaastmele ja -järku määramise taotlus – Hilinemine – Uued asjaolud – Puudumine – Ilmselge vastuvõetamatus

Ese:      ELTL artikli 270 alusel, mida vastavalt Euratomi asutamislepingu artiklile 106a kohaldatakse Euratomi asutamislepingule, esitatud hagi, millega S. Marrone palub tühistada ametisse nimetava asutuse 10. mail 2012 vastu võetud otsuse, millega jäeti rahuldamata tema kaebus, ning vajalikus ulatuses tühistada 21. novembri 2011. aasta otsuse, millega jäeti rahuldamata tema 29. juuni 2011. aasta taotlus, millega paluti esimese võimalusena, et Euroopa Komisjon taastaks tema teenistuskäigu alates 1. maist 2004.

Otsus:      Jätta hagi ilmselge vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata. Jätta S. Marrone kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

Kokkuvõte

1.      Ametnike hagid – Eelnev halduskaebus – Tähtaeg – Õiguse lõppemine – Menetluse taasavamine – Tingimus – Uus ja oluline faktiline asjaolu

(Personalieeskirjad, artiklid 90 ja 91)

2.      Ametnike hagid – Põhjendatud huvi – Isiklikult puudutavate väidete vajadus

(Personalieeskirjad, artikkel 91)

1.      Üksnes uute ja oluliste asjaolude esinemine võib õigustada sellise otsuse uuesti läbivaatamise taotluse esitamist, mida ei ole tähtaegselt vaidlustatud.

(vt punkt 25)

Viide:

Euroopa Kohus: 15. mai 1985, kohtuasi 127/84: Esly vs. komisjon (punkt 10).

2.      Ametnikul ei ole pädevust alustada menetlust õiguspärasuse huvides ning ta saab tugineda üksnes väidetele, mis puudutavad teda isiklikult.

(vt punkt 27)

Viited:

Euroopa Kohus: 21. jaanuar 1987, kohtuasi 204/85: Stroghili vs. kontrollikoda (punkt 9).

Avaliku Teenistuse Kohus: 23. jaanuar 2007, kohtuasi F‑43/05: Chassagne vs. komisjon (punkt 100 ja seal viidatud kohtupraktika).