Language of document : ECLI:EU:F:2015:31

EIROPAS SAVIENĪBAS CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS
(pirmā palāta)

2015. gada 21. aprīlī

Lieta F‑87/12 RENV

Geoffroy Alsteens

pret

Eiropas Komisiju

Civildienests – Lietas nodošana atpakaļ pēc nolēmuma atcelšanas – Pagaidu darbinieks – Līguma pagarināšana – Sešu gadu noteikums

Priekšmets      Prasība, kura celta saskaņā ar LESD 270. pantu, kas piemērojams EAEK līgumam atbilstoši tā 106.a pantam, un ar kuru G. Alsteens lūdz atcelt [Eiropas] Komisijas 2011. gada 18. novembra “lēmumu ierobežot prasītāja pagaidu darbinieka līguma pagarināšanas periodu [..] līdz 2012. gada 31. martam”.

Nolēmums      Prasību noraidīt. G. Alsteens sedz savus tiesāšanās izdevumus, kas radušies attiecīgi lietās F‑87/12, T‑373/13 P un F‑87/12 RENV, pats, kā arī atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus lietā F‑87/12. Eiropas Komisija sedz savus tiesāšanās izdevumus, kas radušies lietās T‑373/13 P un F‑87/12 RENV, pati.

Kopsavilkums

1.      Ierēdņi – Pagaidu darbinieki – Nodarbinātības ilgums – Sešu gadu noteikums – Iespēja piemērot atkāpi dienesta interesēs – Pienākums pārbaudīt iespēju piemērot izņēmumu – Piemērojamība

(Civildienesta noteikumu 90. pants; Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 2. panta a) un b) punkts un 8. pants)

2.      Ierēdņi – Pagaidu darbinieki – Pieņemšana darbā – Uz noteiktu laiku noslēgta līguma nepagarināšana – Pienākums izskatīt iespēju attiecīgo darbinieku pārcelt citā amatā – Neesamība

(Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 2., 8. un 47. pants un 47. panta b) punkta i) apakšpunkts)

1.      Attiecībā uz pagaidu darbinieka līguma pagarināšanu institūcijai, kura ir pilnvarota noslēgt darba līgumus, saņemot skaidru lūgumu par līguma pagarināšanu ilgāk par sešiem gadiem, kas paredzēti iekšējā vispārpiemērojamā lēmumā, jāpārbauda, vai pastāv dienesta intereses, kad attaisno šādu atkāpšanos no sešu gadu noteikuma.

Tomēr, ja lūgums par pagarināšanu ir iesniegts uz noteiktu laika posmu, kas nepārsniedz sešu gadu periodu, institūcijai, kura ir pilnvarota noslēgt darba līgumus, nav jālemj par šādas atkāpšanās iespējamību.

Taču attiecīgajam darbiniekam nav aizliegts saskaņā ar Civildienesta noteikumu 90. panta 1. punktu lūgt pārbaudīt iespēju dienesta interesēs pagarināt viņa līgumu uz laikposmu ilgāku par sešiem gadiem.

(skat. 54., 57. un 62. punktu)

Atsauces

Pirmās instances tiesa: rīkojums Vakalopoulou/Komisija, T‑97/00, EU:T:2001:38, 14. punkts.

Vispārējā tiesa: spriedums Komisija/Petrilli, T‑143/09 P, EU:T:2010:531.

Civildienesta tiesa: spriedums BR/Komisija, F‑13/12, EU:F:2013:39.

2.      Tādējādi rūpības pienākuma izpilde, kā arī dienesta interešu jēdziena ievērošana neliek institūcijai, kura ir pilnvarota noslēgt darba līgumus, pirms tā nolemj nepagarināt pagaidu darbinieka līgumu, iepriekš izskatīt iespēju pārcelt attiecīgo darbinieku citā amatā.

(skat. 66. punktu)

Atsauces

Vispārējā tiesa: spriedums Komisija/Macchia, T‑368/12 P, EU:T:2014:266, 57. punkts.

Civildienesta tiesa: spriedums Macchia/Komisija, F‑63/11, EU:F:2012:83, 60. punkts.