Language of document : ECLI:EU:F:2015:31

ROZSUDOK SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU
EURÓPSKEJ ÚNIE (prvá komora)

z 21. apríla 2015

Vec F‑87/12 RENV

Geoffroy Alsteens

proti

Európskej komisii

„Verejná služba – Vrátenie veci po zrušení – Dočasný zamestnanec – Obnovenie zmluvy – Pravidlo šiestich rokov“

Predmet:      Žaloba podaná podľa článku 270 ZFEÚ, uplatniteľného na Zmluvu o ESAE na základe jej článku 106a, ktorou G. Alsteens navrhol zrušenie „rozhodnutia [Európskej] komisie z 18. novembra 2011 v časti, v ktorej obmedzuje dobu predĺženia [jeho] zmluvy dočasného zamestnanca… do 31. marca 2012“

Rozhodnutie:      Žaloba sa zamieta. G. Alsteens znáša svoje vlastné trovy konania vynaložené vo veciach F‑87/12, T‑373/13 P a F‑87/12 RENV, a je povinný nahradiť trovy konania, ktoré vynaložila Európska komisia vo veci F‑87/12. Európska komisia znáša svoje vlastné trovy konania vynaložené vo veciach T‑373/13 P a F‑87/12 RENV.

Abstrakt

1.      Úradníci – Dočasní zamestnanci – Čas trvania pracovného pomeru – Pravidlo šiestich rokov – Možnosť výnimky v záujme služby – Povinnosť preskúmať možnosť uplatniť výnimku – Rozsah

[Služobný poriadok úradníkov, článok 90; podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov, článok 2 písm. a) a b) a článok 8]

2.      Úradníci – Dočasní zamestnanci – Prijímanie – Neobnovenie zmluvy na dobu určitú – Povinnosť preskúmať možnosť preradenia dotknutého úradníka – Neexistencia

[Podmienky zamestnávania ostatných zamestnancov, články 2 a 8 a článok 47 písm. b) bod i)]

1.      Pokiaľ ide o predĺženie zmluvy dočasného zamestnanca na dobu určitú, prináleží orgánu oprávnenému uzatvárať pracovné zmluvy, aby v prípade, ak je podaná výslovná žiadosť o predĺženie presahujúce dobu šiestich rokov upravenú všeobecne záväzným interným rozhodnutím, preskúmal existenciu záujmu služby odôvodňujúceho výnimku z pravidla šiestich rokov.

Keď je však žiadosť o predĺženie podaná na dobu určitú, ktorá neprekračuje dobu šiestich rokov, od orgánu oprávneného uzatvárať pracovné zmluvy sa nevyžaduje, aby sa vyjadroval k možnosti takejto výnimky.

Nič však nebráni dotknutému úradníkovi, aby podľa článku 90 ods. 1 služobného poriadku požiadal o preskúmanie možnosti predĺženia jeho zmluvy v záujme služby nad dobu šiestich rokov.

(pozri body 54, 57 a 62)

Odkaz:

Súd prvého stupňa: uznesenie Vakalopoulou/Komisia, T‑97/00, EU:T:2001:38, bod 14

Všeobecný súd Európskej únie: rozsudok Komisia/Petrilli, T‑143/09 P, EU:T:2010:531

Súd pre verejnú službu: rozsudok BR/Komisia, F‑13/12, EU:F:2013:39

2.      Rešpektovanie povinnosti starostlivosti, ako aj pojem záujem služby neukladajú orgánu oprávnenému uzatvárať pracovné zmluvy povinnosť, aby pred rozhodnutím neobnoviť zmluvu dočasného zamestnanca najprv preskúmal možnosť preradenia dotknutého zamestnanca na iné pracovné miesto.

(pozri bod 66)

Odkaz:

Všeobecný súd Európskej únie: rozsudok Komisia/Macchia, T‑368/12 P, EU:T:2014:266, bod 57

Súd pre verejnú službu: rozsudok Macchia/Komisia, F‑63/11, EU:F:2012:83, bod 60