Language of document : ECLI:EU:F:2015:31

DOM AV EUROPEISKA UNIONENS PERSONALDOMSTOL

(första avdelningen)

21 april 2015

Mål F‑87/12 RENV

Geoffroy Alsteens

mot

Europeiska kommissionen

”Personalmål – Återförvisning efter ogiltigförklaring – Tillfälligt anställd – Förnyelse av kontrakt – Sexårsregeln”

Saken:      Talan enligt artikel 270 FEUF, som är tillämplig på Euratomfördraget enligt dess artikel 106a, varigenom Geoffroy Alsteens har yrkat ogiltigförklaring av ”[Europeiska] kommissionens beslut av den 18 november 2011, i den mån det begränsar förlängningen av [vederbörandes] kontrakt som tillfälligt anställd … till den 31 mars 2012”.

Avgörande:      Talan ogillas. Geoffroy Alsteens ska bära sina rättegångskostnader i målen F‑87/12, T‑373/13 P och F‑87/12 RENV och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader i mål F‑87/12. Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader i målen T‑373/13 P och F‑87/12 RENV.

Sammanfattning

1.      Tjänstemän – Tillfälligt anställda – Anställningstidens längd – Sexårsregeln – Möjlighet till undantag i tjänstens intresse – Skyldighet att pröva om det är möjligt att tillämpa undantaget – Räckvidd

(Tjänsteföreskrifterna, artikel 90, anställningsvillkoren för övriga anställda, artiklarna 2 a, 2 b och 8)

2.      Tjänstemän – Tillfälligt anställda – Rekrytering – Beslut att inte förlänga ett tidsbegränsat avtal – Skyldighet att pröva om det är möjligt att omplacera den berörde anställde – Föreligger inte

(Anställningsvillkoren för övriga anställda, artiklarna 2, 8 och 47 b i)

1.      Angående förlängningen av en tillfälligt anställds tidsbegränsade avtal ankommer det – i de fall då det finns en uttrycklig ansökan om förlängning avseende en period som är längre än de sex år som fastställts i ett internt allmängiltigt beslut – på tillsättningsmyndigheten att pröva huruvida det i tjänstens intresse är motiverat att göra ett undantag från sexårsregeln.

När en ansökan om förlängning avser en tidsbegränsad period som inte är längre än sex år, ankommer det inte på tillsättningsmyndigheten att uttala sig om möjligheten att göra ett sådant undantag.

Det finns således ingenting som hindrar att den berörde anställde i enlighet med artikel 90.1 i tjänsteföreskrifterna, begär att det ska prövas om det är möjligt att i tjänstens intresse förlänga dennes avtal för en period som är längre än de sex åren.

(se punkterna 54, 57 och 62)

Hänvisning till

Förstainstansrätten: beslut Vakalopoulou/kommissionen, T‑97/00, EU:T:2001:38, punkt 14

Tribunalen: dom kommissionen/Petrilli, T‑143/09 P, EU:T:2010:531

Personaldomstolen: dom BR/kommissionen, F‑13/12, EU:F:2013:39

2.      Iakttagande av omsorgsplikten samt uttrycket tjänstens intresse innebär inte att tillsättningsmyndigheten är skyldig att, innan den beslutar att inte förnya ett avtal om tillfällig anställning, först måste kontrollera om det är möjligt att anställa den berörde anställde på en annan tjänst.

(se punkt 66)

Hänvisning till

Ttribunalen: dom kommissionen/Macchia, T‑368/12 P, EU:T:2014:266, punkt 57

Personaldomstolen: dom Macchia/kommissionen, F‑63/11, EU:F:2012:83, punkt 60