Language of document : ECLI:EU:F:2016:132

USNESENÍ SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU EVROPSKÉ UNIE

(třetího senátu)

15. června 2016

Věc F‑88/12

Harald Gaertner

v.

Evropská komise

„Veřejná služba – Dočasní zaměstnanci – Důchody – Převod vnitrostátních důchodových nároků – Návrh na započtení příspěvkových let – Akt, který nepříznivě nezasahuje do právního postavení – Nepřípustnost žaloby – Návrh na vydání rozhodnutí bez projednání věci samé – Článek 83 jednacího řádu“

Předmět:      Žaloba podaná na základě článku 270 SFEU, jenž je použitelný na Smlouvu o ESAE na základě jejího článku 106a, kterou se H. Gaertner domáhá zrušení „rozhodnutí“ ze dne 16. ledna 2012 o výpočtu započitatelných příspěvkových let podle nároků nabytých v jiném důchodovém systému do důchodového systému Evropské unie, a případně zrušení rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování Evropské komise ze dne 15. června 2012, kterým se zamítá jeho stížnost podaná proti „rozhodnutí“, jímž se stanovuje uvedené započtení.

Rozhodnutí:      Žaloba se zamítá. Harald Gaertner ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí.

Shrnutí

Žaloby úředníků – Akt nepříznivě zasahující do právního postavení – Pojem – Návrh na započtení příspěvkových let za účelem převodu důchodových nároků, které byly nabyty před nástupem do služebního poměru v Unii, do unijního důchodového systému – Vyloučení

(Služební řád, čl. 90 odst. 1, a příloha VIII, čl. 11 odst. 2)

Návrh na započtení příspěvkových let, který je sdělen úředníkovi za účelem převodu důchodových nároků, které byly nabyty v jiném důchodovém systému, do unijního důchodového systému, nemá právně závazné účinky, které bezprostředně a okamžitě ovlivňují právní situaci jeho příjemce tím, že podstatným způsobem mění jeho právní postavení, a nepředstavuje akt nepříznivě zasahující do právního postavení ve smyslu čl. 91 odst. 1 služebního řádu.

V tomto ohledu je třeba vykládat návrhová žádání směřující ke zrušení návrhu na započtení příspěvkových let, který je sdělen úředníkovi za účelem převodu důchodových nároků, které byly nabyty v jiném důchodovém systému, do unijního důchodového systému, jako návrhová žádání směřující ke zrušení konečného rozhodnutí o uznání započitatelných příspěvkových let, je-li mezi účastníky nesporné, že dotčená osoba souhlasila s převodem svých důchodových nároků nabytých před nástupem do služebního poměru tím, že souhlasila s návrhem, který jí byl předložen, a dále bylo-li toto konečné rozhodnutí přijato před podáním žaloby k unijnímu soudu.

Pokud bylo rozhodnutí o uznání započitatelných příspěvkových let vyplývajících z důchodových nároků, které žalobce nabyl dříve v jiném důchodovém systému, přijato před podáním žaloby, pokud žalobce výslovně tvrdí, že jeho žalobu lze považovat za žalobu směřující ve skutečnosti proti konečnému rozhodnutí o uznání započitatelných příspěvkových let, pokud bylo přijato nové rozhodnutí o uznání započitatelných příspěvkových let vyplývajících z důchodových nároků, které žalobce nabyl dříve v jiném důchodovém systému, a pokud bylo tímto novým rozhodnutím výslovně zrušeno a nahrazeno rozhodnutí o uznání započitatelných příspěvkových nároků, lze nové rozhodnutí posuzovat pouze tak, že se zpětnou účinností zrušuje rozhodnutí, které má týž předmět, přičemž na posledně uvedené rozhodnutí musí být nahlíženo tak, jako by nikdy neexistovalo.

(viz body 14 až 18)

Odkazy:

Tribunál Evropské unie: rozsudky ze dne 13. října 2015, Komise v. Verile a Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, body 62, 110 a 120, a Teughels v. Komise, T‑131/14 P, EU:T:2015:778, bod 58