Language of document : ECLI:EU:F:2016:132

EUROOPA LIIDU AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS

(kolmas koda)

15. juuni 2016

Kohtuasi F‑88/12

Harald Gaertner

versus

Euroopa Komisjon

Avalik teenistus – Ajutised teenistujad – Pensionid – Siseriiklike pensioniõiguste ülekandmine – Staažilisa ettepanekud – Huve mitte kahjustav akt – Hagi vastuvõetamatus – Taotlus lahendada asi sisulise arutamiseta – Kodukorra artikkel 83

Ese:      Hagi, mis on esitatud ELTL artikli 270 alusel, mida vastavalt Euratomi asutamislepingu artiklile 106a kohaldatakse Euratomi asutamislepingu suhtes, ja millega Harald Gaertner palus tühistada 26. jaanuari 2012. aasta „otsus“, mis puudutas varem muus pensioniskeemis omandatud pensioniõiguste staažilisa arvutamist Euroopa Liidu pensioniskeemis, ning vajaduse korral Euroopa Komisjoni ametisse nimetava asutuse 15. juuni 2012. aasta otsus, millega jäeti rahuldamata tema kaebus selle staažilisa kindlaksmääramise „otsuse“ peale.

Otsus:      Jätta hagi läbi vaatamata. Jätta Harald Gaertneri kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja Euroopa Komisjoni kohtukulud.

Kokkuvõte

Ametnike hagid – Huve kahjustav akt – Mõiste – Staažilisa ettepanek, mis esitatakse eesmärgiga kanda liidu pensioniskeemi üle enne liidu teenistusse asumist omandatud pensioniõigused – Välistamine

(Personalieeskirjad, artikli 91 lõige 1 ja VIII lisa artikli 11 lõige 2)

Staažilisa ettepanek, mis esitatakse ametnikule muus skeemis omandatud pensioniõiguste Euroopa Liidu pensioniskeemi ülekandmiseks, ei tekita siduvaid õiguslikke tagajärgi, mis mõjutavad otseselt ja vahetult ettepaneku saaja õiguslikku olukorda, muutes selgelt tema õiguslikku olukorda, ning seda ei saa pidada huve kahjustavaks aktiks personalieeskirjade artikli 91 lõike 1 tähenduses.

Tühistamisnõudeid, mis puudutavad staažilisa ettepanekut, mis esitatakse eesmärgiga kanda Euroopa Liidu pensioniskeemi üle teises skeemis omandatud pensioniõigused, tuleb tõlgendada nii, et palutakse tühistada lõplik otsus pensioniõigusliku staažilisa tunnustamise kohta, kui esiteks on poolte vahel selge, et asjaomane isik on andnud oma nõusoleku enne teenistusse asumist omandatud pensioniõiguste ülekandmise menetluse jätkamiseks, andes nõusoleku talle esitatud ettepanekule, ning teiseks, kui see lõplik otsus võeti vastu enne liidu kohtusse hagi esitamist.

Kui otsus hageja poolt muus skeemis varem omandatud pensioniõiguste staažilisa tunnistamise kohta võeti vastu enne hagi esitamist; kui hageja sõnaselgelt väitis, et tema hagi tuleb mõista nii, et see puudutab tegelikult sellise lõpliku otsuse tühistamist, mis käsitleb pensioniõigusliku staažilisa tunnustamist; kui on vastu võetud uus otsus hageja poolt muus skeemis varem omandatud pensioniõigustest tuleneva staažilisa tunnistamise kohta ning kui see uus otsus võttis sõnaselgelt tagasi ja asendas staažilisa tunnustamise otsuse, siis uut otsust saab käsitleda üksnes kui sama esemega otsuse tagasiulatuvalt tagasivõtmist, kusjuures viimati nimetatud otsust tuleb käsitleda nii, nagu seda ei oleks kunagi olnud.

(vt punktid 14–18)

Viited:

Euroopa Liidu Üldkohus: kohtuotsused, 13.10.2015, komisjon vs. Verile ja Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, punktid 62, 110 ja 120, ja Teughels vs. komisjon, T‑131/14 P, EU:T:2015:778, punkt 58.