Language of document :

Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 26 ianuarie 2021 (cerere de decizie preliminară formulată de Bundesverwaltungsgericht - Germania) – Johannes Dietrich (C-422/19), Norbert Häring (C-423/19)/Hessischer Rundfunk

(Cauzele conexate C-422/19 și C-423/19)1

[Trimitere preliminară – Politică economică și monetară – Articolul 2 alineatul (1) și articolul (3) alineatul (1) litera (c) TFUE – Politica monetară – Competență exclusivă a Uniunii – Articolul 128 alineatul (1) TFUE – Protocolul (nr. 4) privind Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene – Articolul 16 primul paragraf – Noțiunea de „statut de mijloc legal de plată” – Efecte – Obligația de a accepta bancnote exprimate în euro – Regulamentul (CE) nr. 974/98 – Posibilitatea statelor membre de a prevedea limitări privind plățile în bancnote și monede exprimate în euro – Condiții – Reglementare regională care exclude achitarea în numerar a contribuției audiovizuale la un organism regional de drept public de radiodifuziune]

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Bundesverwaltungsgericht

Părțile din procedura principală

Reclamanți, apelanți și recurenți: Johannes Dietrich (C-422/19), Norbert Häring (C-423/19)

Pârât, intimat în apel și intimat în recurs: Hessischer Rundfunk

Dispozitivul

Articolul 2 alineatul (1) TFUE coroborat cu articolul 3 alineatul (1) litera (c), articolul 128 alineatul (1) și articolul 133 TFUE, precum și cu articolul 16 primul paragraf a treia teză din Protocolul (nr. 4) privind Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene trebuie interpretat în sensul că, independent de orice exercitare de către Uniunea Europeană a competenței sale exclusive în domeniul politicii monetare pentru statele membre a căror monedă este euro, se opune ca un stat membru să adopte o dispoziție care, având în vedere obiectivul și conținutul său, stabilește regimul juridic al statutului de mijloc legal de plată al bancnotelor exprimate în euro. În schimb, acesta nu se opune ca un stat membru să adopte, în exercitarea unei competențe care îi este proprie, precum organizarea administrației publice, o dispoziție care constrânge administrația respectivă să accepte plata în numerar a obligațiilor pecuniare pe care le impune.

Articolul 128 alineatul (1) a treia teză TFUE, articolul 16 primul paragraf a treia teză din Protocolul (nr. 4) privind Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, precum și articolul 10 a doua teză din Regulamentul (CE) nr. 974/98 al Consiliului din 3 mai 1998 privind introducerea euro trebuie interpretate în sensul că nu se opun unei reglementări naționale care exclude posibilitatea stingerii unei obligații de plată impuse prin prerogative publice prin intermediul bancnotelor exprimate în euro, cu condiția, în primul rând, ca această reglementare să nu aibă ca obiect sau ca efect stabilirea regimului juridic al statutului de mijloc legal de plată al acestor bancnote, în al doilea rând, ca ea să nu conducă, de drept sau de fapt, la o înlăturare a bancnotelor respective, în special prin repunerea în discuție a posibilității, ca regulă generală, de a stinge o obligație de plată prin intermediul unui astfel de numerar, în al treilea rând, ca ea să fi fost adoptată luând în considerare motive de interes public, în al patrulea rând, ca limitarea privind plata în numerar pe care o implică această reglementare să fie aptă să realizeze obiectivul de interes public urmărit și, în al cincilea rând, ca ea să nu depășească limitele a ceea ce este necesar în vederea realizării acestuia, în sensul că trebuie să fie disponibile alte mijloace legale pentru stingerea obligației de plată.

____________

1     JO C 288, 26.8.2019.