Language of document :

Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 12.9.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Landgericht Berlin – Saksa) – VG Media Gesellschaft zur Verwertung der Urheber- und Leistungsschutzrechte von Medienunternehmen mbH v. Google LLC, Google Inc:n oikeudellisena seuraajana

(asia C-299/17)1

(Ennakkoratkaisupyyntö – Teollisuuspolitiikka – Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen – Direktiivi 98/34/EU – Teknisiä määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevia määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettava menettely – 1 artiklan 11 alakohta – Teknisen määräyksen käsite)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Landgericht Berlin

Pääasian asianosaiset

Kantaja: VG Media Gesellschaft zur Verwertung der Urheber- und Leistungsschutzrechte von Medienunternehmen mbH

Vastaaja: Google LLC, Google Inc:n oikeudellisena seuraajana

Tuomiolauselma

Teknisiä standardeja ja määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevia määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä 22.6.1998 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/34/EY, sellaisena kuin se on muutettuna 20.7.1998 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 98/48/EY, 1 artiklan 11 alakohtaa on tulkittava siten, että pääasiassa kyseessä olevan kaltainen kansallinen säännös, jossa kielletään yksinomaan hakukoneiden kaupallisia ylläpitäjiä ja vastaavasti sisältöjä editoivia kaupallisia palvelujen tarjoajia asettamasta lehtituotteita tai osia niistä (lukuun ottamatta yksittäisiä sanoja ja hyvin lyhyitä tekstiotteita) yleisön saataviin, on tässä säännöksessä tarkoitettu ”tekninen määräys”, jota koskevasta ehdotuksesta on ilmoitettava komissiolle etukäteen direktiivin 98/34, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 98/48, 8 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan nojalla.

____________

1 EUVL C 309, 18.9.2017.