Language of document :

Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 12. septembra 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Landgericht Berlin – Nemecko) – VG Media Gesellschaft zur Verwertung der Urheber- und Leistungsschutzrechte von Medienunternehmen mbH/Google LLC, právny nástupca Google Inc.

(vec C-299/17)1

(Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Priemyselná politika – Aproximácia právnych predpisov – Smernica 98/34/ES – Postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel týkajúcich sa služieb informačnej spoločnosti – Článok 1 bod 11 – Pojem „technický predpis“)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Landgericht Berlin

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: VG Media Gesellschaft zur Verwertung der Urheber- und Leistungsschutzrechte von Medienunternehmen mbH

Žalovaný: Google LLC, právny nástupca Google Inc.

Výrok rozsudku

Článok 1 bod 11 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických noriem a predpisov, ako aj pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti, zmenenej smernicou Európskeho parlamentu a Rady 98/48/ES z 20. júla 1998, sa má vykladať v tom zmysle, že také vnútroštátne ustanovenie, o aké ide vo veci samej, ktoré zakazuje len komerčným prevádzkovateľom vyhľadávačov a komerčným poskytovateľom služieb, ktorí spracovávajú obsah analogickým spôsobom, verejne sprístupňovať tlačoviny alebo ich časti (s výnimkou jednotlivých slov a veľmi malých úryvkov), predstavuje „technický predpis“ v zmysle tohto ustanovenia, ktorého návrh musí byť vopred oznámený Komisii podľa článku 8 ods. 1 prvého pododseku smernice 98/34, zmenenej smernicou 98/48.

____________

1 Ú. v. EÚ C 309, 18.9.2017.