Language of document :

Преюдициално запитване от Augstākā tiesa (Senāts) (Латвия), постъпило на 4 юни 2020 г. — SIA Sātiņi-S/Lauku atbalsta dienests

(Дело C-234/20)

Език на производството: латвийски

Запитваща юрисдикция

Augstākā tiesa (Senāts)

Страни в главното производство

Ищец/Жалбоподател: SIA Sātiņi-S

Ответник: Lauku atbalsta dienests

Преюдициални въпроси

Трябва ли член 30, параграф 6, буква а) от Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година относно подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1698/2005 на Съвета1 да се тълкува в смисъл, че торфищата са напълно изключени от плащанията по програма „Натура 2000“?

При отрицателен отговор на първия въпрос, включени ли са торфищата в селскостопанските или в горските райони?

При отрицателен отговор на първия въпрос трябва ли член 30 от Регламент № 1305/2013 да се тълкува в смисъл, че държавите членки могат да изключат напълно торфищата от плащанията по програма „Натура 2000“ и че съответните национални разпоредби са съвместими с предвидената в Регламент № 1305/2013 компенсационна цел на посочените плащания?

Трябва ли член 30 от Регламент № 1305/2013 да се тълкува в смисъл, че дадена държава членка може да ограничи плащанията на помощта за включени в „Натура 2000“ зони, предвиждайки отпускането на помощта само във връзка с ограничаването на специфичен вид икономическа дейност, например само за горските дейности в горските райони?

Трябва ли член 30, параграф 1 от Регламент № 1305/2013 във връзка с член 17 от Хартата на основните права на Европейския съюз да се тълкува в смисъл, че изтъквайки плановете си за нова икономическа дейност, дадено лице има право на плащане по програма „Натура 2000“, въпреки че, когато е придобило собствеността върху имота, вече е знаело за ограниченията, приложими спрямо него?

____________

1     ОВ L 347, 2013 г., стр. 487.