Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Augstākā tiesa (Senāts) (Lotyšsko) dne 4. června 2020 – SIA Sātiņi-S v. Lauku atbalsta dienests

(Věc C-234/20)

Jednací jazyk: lotyština

Předkládající soud

Augstākā tiesa (Senāts)

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka v řízení o kasačním opravném prostředku: SIA Sātiņi-S

Odpůrce v řízení o kasačním opravném prostředku: Lauku atbalsta dienests

Předběžné otázky

Musí být čl. 30 odst. 6 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/20051 vykládán v tom smyslu, že rašeliniště jsou zcela vyloučena z nároku na platby v rámci sítě Natura 2000?

V případě záporné odpovědi na první otázku, patří rašeliniště mezi zemědělské nebo lesní oblasti?

V případě záporné odpovědi na první otázku, musí být článek 30 nařízení č. 1305/2013 vykládán v tom smyslu, že členský stát může úplně vyloučit rašeliniště z plateb v rámci sítě Natura 2000 a že takové vnitrostátní předpisy jsou slučitelné s kompenzačním cílem těchto plateb stanoveným nařízením č. 1305/2013?

Musí být článek 30 nařízení č. 1305/2013 vykládán v tom smyslu, že členský stát může omezit vyplácení podpory na oblasti sítě Natura 2000 tím, že stanoví podporu pouze při omezení konkrétního druhu hospodářské činnosti, například v lesních oblastech pouze při omezení činností lesního hospodářství?

Je třeba čl. 30 odst. 1 nařízení č. 1305/2013 ve spojení s článkem 17 Listiny základních práv Evropské unie vykládat v tom smyslu, že osoba má s odvoláním na své plány na novou hospodářskou činnost nárok na platbu v rámci sítě Natura 2000, pokud při nabytí majetku již věděla o omezeních, kterým tento majetek podléhá?

____________

1     Úř. věst. 2013, L 347, s. 487.