Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Augstākā tiesa (Senāts) (Läti) 4. juunil 2020 – SIA „Sātiņi-S“ versus Lauku atbalsta dienests

(kohtuasi C-234/20)

Kohtumenetluse keel: läti

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Augstākā tiesa (Senāts)

Põhikohtuasja pooled

Kassaator: SIA „Sātiņi-S“

Teine pool kassatsioonimenetluses: Lauku atbalsta dienests

Eelotsuse küsimused

1.    Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määruse (EL) nr 1305/2013 Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1698/20051 artikli 30 lõike 6 punkti a tuleb tõlgendada nii, et rabamaad on Natura 2000 toetuste hulgast täielikult välja jäetud?

2.    Kui vastus esimesele küsimusele on eitav, siis kas rabamaad kuuluvad põllumajandus- või metsaalade hulka?

3.    Kui vastus esimesele küsimusele on eitav, siis kas määruse nr 305/2013 artiklit 30 tuleb tõlgendada nii, et liikmesriik võib rabamaad Natura 2000 alusel toetuste andmisest täielikult välja jätta ja need riigisisesed õigusnormid on määruses nr 1305/2013 sätestatud toetuste hüvitamiseesmärgiga kooskõlas?

4.    Kas määruse nr 1305/2013 artiklit 30 tuleb tõlgendada nii, et liikmesriik võib piirata Natura 2000 alade eest toetuse maksmist, nähes ette, et toetust makstakse ainult teatud liiki majandustegevuse piiramise eest, näiteks metsaaladel ainult raietegevuse piiramise eest?

5.    Kas määruse nr 1305/2013 artikli 30 lõiget 1 koostoimes Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikliga 17 tuleb tõlgendada nii, et isikul on uue majandustegevuse kavale tuginedes õigus saada toetust Natura 2000 alusel, kui ta oli omandiõiguse omandamise ajal juba teadlik piirangutest, mis omandi suhtes kehtisid?

____________

1     ELT 2013, L 347, lk 487.